7.2.1 Integriteitscode

Het thema integriteit is in 2015 binnen de organisatie van Woonbedrijf onder de aandacht gebracht.

In 2015 heeft er een update plaatsgevonden van de bestuurs-en integriteitsrisico’s in de rvc- vergadering. In 2016 zal dit traject vervolgd worden door middel van het regelmatig bespreken van de maatregelen die gedurende het verslagjaar zijn genomen om risico’s op het gebied van bestuur en integriteit te beheersen.

7.2.2 Klokkenluidersregeling

In 2015 is er één keer gebruik gemaakt van de klokkenluidersregeling. Het betrof een melding over een medewerker van Woonbedrijf. Na onderzoek door de interne controller en het toepassen van hoor- en wederhoor gaf de betreffende medewerker aan dat er achteraf gezien anders gehandeld had moeten worden. De medewerker heeft vervolgens besloten zijn contract bij Woonbedrijf op te zeggen.

7.2.3 Soft controls onderzoek

Als onderdeel van het jaarrekeningtraject is een soft controlonderzoek verricht door BDO, onze accountant. Met de meting is de werking van soft controls binnen de organisatie onderzocht. Elke medewerker is aangeschreven voor deelname aan de soft controlmeting. 85% van de respondenten heeft de vragenlijst ingevuld. Volgens BDO is dit een bijzonder hoge respons. De omvang van de respondentengroep heeft een positieve invloed op de betrouwbaarheid van de resultaten omdat de respondentengroep een goede afspiegeling is van de totale populatie binnen Woonbedrijf.

De resultaten zijn geïnterpreteerd in het licht van de huidige cultuur binnen Woonbedrijf en de gedragssturing die binnen dit cultuurtype het meest effectief is. Deze werkwijze houdt in dat er niet alleen wordt gelet op procedures en richtlijnen maar ook dat er aandacht is voor de cultuur van de organisatie en het gedrag van medewerkers.

Deze aanpak past goed bij het dna van Woonbedrijf. Er gaat binnen Woonbedrijf reeds veel aandacht uit naar sturing op soft controls. Op basis van de totale soft controlmeting zijn er géén nieuwe risico’s geïdentificeerd die speciale aandacht vergen in de jaarlijkse controlewerkzaamheden. Op basis van deze bevindingen is de inschatting dat er binnen Woonbedrijf sprake is van een sterke interne beheersingsomgeving, als gevolg waarvan de kans op een materiële fout in de jaarrekening met betrekking tot routinematige processen wordt verkleind. Deze resultaten zijn meegenomen in de uitvoering van de controlewerkzaamheden.