7.3.1 Scenarioanalyse

Woonbedrijf hanteert (externe) scenario’s om haar strategie te toetsen op externe ontwikkelingen. Op basis van twee belangrijke trends, de mate van polarisatie en tweedeling en de economische ontwikkeling in Zuidoost-Brabant, zijn vier scenario’s opgesteld. Ook in 2015 hebben we de strategie van Woonbedrijf getoetst aan deze scenario’s. Dit geeft inzicht in de robuustheid van onze keuzes. Daarnaast hebben we een ‘Early Warning Systeem’ (EWS) ingezet om op basis van de huidige inzichten een uitspraak doen over de kans dat een scenario zich voordoet (waarschijnlijkheid van de scenario’s). In het algemeen kunnen we stellen dat de koers van Woonbedrijf robuust is. De gevoeligheid van de koersdoelen voor de economische ontwikkelingen in onze regio is beperkt. Wel zijn er zorgen over de ontwikkeling van (maatschappelijke) polarisatie en tweedeling en de effecten hiervan op de leefbaarheid in de buurten. Hierbij speelt vooral de vraag welke rol de corporatie nog mag spelen op het gebied van leefbaarheid binnen de huidige wet- en regelgeving.
In 2015 hebben de scenario’s en het Early Warning Systeem nadrukkelijker een plek gekregen in de externe controlcyclus en vervolgens te verbinden met de interne controlcyclus en het (interne) risicomanagementsysteem. Zo zijn de belangrijkste (externe) risico’s geformuleerd op basis van de scenario’s. Daarnaast zullen de scenario’s worden gebruikt om portfoliostrategie verder te ontwikkelen en zal in 2016 de investeringsstrategie ook worden getoetst met behulp van de scenario’s (stresstest).

7.3.2 Risicomanagement

Woonbedrijf is al jaren gewend om risico’s inzichtelijk te maken bij de besluitvormingsprocessen. Periodiek worden de risico`s benoemd en maatregelen geadresseerd.
Woonbedrijf heeft de ambitie om het risicomanagement verder te ontwikkelen. Volgende stap daarbij is een expliciete koppeling te maken met de strategie. Door risicobeheersing direct deel uit te laten maken van het prestatiemanagement ontstaat een platform dat Woonbedrijf houvast biedt bij het nemen van strategische beslissingen.
Met ondersteuning van een extern bureau zijn de risico’s in 2015 explicieter gekoppeld aan de strategie van Woonbedrijf. Deze koppeling geeft meer richting aan de activiteiten op tactisch en operationeel niveau waardoor een vertaling mogelijk is van de strategie naar de haarvaten van de organisatie.

Het doel is om gezamenlijk te komen tot een concrete strategiekaart voor Woonbedrijf. In deze strategiekaart worden de kritieke succesfactoren, de risico`s en de prestatie-indicatoren overzichtelijk met elkaar in verband gebracht.

Dit stelt Woonbedrijf in staat om de prestaties en risico`s expliciet mee te nemen in de besluitvorming en te prioriteren in beheersing. Onderdeel van het eindresultaat is dat de afdelingen Wonen en Vastgoed een eigen strategiekaart krijgen. Deze strategiekaart is de geoperationaliseerde versie van de strategiekaart op concernniveau. Hiermee wordt voor de afdelingen Wonen en Vastgoed expliciet gemaakt wat hun bijdrage wordt aan de doelen op concernniveau. In 2016 zal het herijkte prestatie-en risicomanagementsysteem worden geïmplementeerd en gerapporteerd via de tertiaalrapportages. In het jaarverslag van 2016 zal aandacht besteed worden aan de resultaten van het prestatie-en risicomanagementaanpak van Woonbedrijf.

7.3.3 Audits

Woonbedrijf beschikt sinds februari 2015 over een internal auditfunctie die is ingebed in de organisatie en voldoet aan de in het BTIV (Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting) genoemde vereisten. De internal auditor onderzoekt of de opzet, bestaan en werking van processen op het gebied van risicomanagement, beheersing en besturing toereikend zijn om de doelstellingen van Woonbedrijf te realiseren. Hij geeft daarmee zekerheid en adviseert daarover aan zowel portefeuillehouders als de manager Financiën & Controlling.
In 2015 is het auditplan door de internal auditor opgesteld op basis van de signalen uit de organisatie, risicomanagement en de managementletter 2014. Het auditplan 2015 en de rapportage over de realisatie daarvan, zijn vastgesteld door de directie en afgestemd met de auditcommissie en accountant. Over de voortgang is tevens gerapporteerd in de tertiaalrapportages.

Woonbedrijf beziet internal auditing in een breed perspectief. Er zijn afgelopen jaar operational-, IT-, compliance,- en financial audits uitgevoerd. De audits hadden betrekking op de beheersing van:

  • de betalingsorganisatie,
  • het proces beheren autorisatie matrices,
  • de procuratieregeling,
  • het proces afrekenen stook- en servicekosten en vaststellen voorschot,
  • naleving van de Warmtewet en
  • de naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (privacy audit).

Door de nieuwe controle-aanpak zijn externe en interne auditwerkzaamheden geïntegreerd en tekortkomingen in processen eerder gesignaleerd.
De accountant concludeerde in de managementletter 2015 dat de audits op geformaliseerde wijze zijn uitgevoerd en bevindingen en conclusies gestructureerd zijn vastgelegd in interne memo’s. Elke audit is afgerond met een goedkeuring door betrokken functionarissen met concrete verbeterafspraken naar de toekomst toe. De internal auditor bewaakt de implementatie van de aanbevelingen.