9.12.1 Werknemers

Het aantal personeelsleden in dienst bij Woonbedrijf bedraagt, uitgedrukt in FTE’s, ultimo 2015: 389,9 (2014: 395,5). Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam.

9.12.2 Bestuurders en commissarissen

De personeelslasten ter zake van de bezoldiging en ter zake van de pensioenen van bestuurders kan volgens het jaarrekeningrecht als volgt worden gespecificeerd:

Jaarrekeningrecht (Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving) (x € 1.000,-):

Periodiek betaalde beloningen Beloningen betaalbaar op termijn Winstdeling en bonus Totaal 
Naam 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Drs. M.T. Eggermont RA 196,5 174,7 49,0 71,6 20,9 20,9 266,4 267,2
Ir. I. de Boer 192,9 174,7 46,0 70,5 20,9 20,9 259,9 266,1
Totaal 389,4 349,4 95,0 142,1 41,8 41,8 526,3 533,3

De beloningen over het jaar 2015 hebben betrekking op de volgende perioden: 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015

De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen (inclusief BTW) is opgenomen onder de personeelslasten en bedraagt voor 2015 € 135,1 (2014: € 104,4).

WNT-verantwoording 2015 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Woonbedrijf voldoet aan de verplichtingen van de WNT. Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Per 1 januari 2015 is de wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 2(WNT 2) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Woonbedrijf van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de woningcorporaties, klasse I. Bij de samenstelling van deze verantwoording uit hoofde van de WNT 2 is de regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 december 2014 als uitgangspunt gehanteerd.

Het bezoldigingsmaximum is in 2015 voor Woonbedrijf ongewijzigd gebleven en is derhalve € 203.400. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het gewijzigde WNT-maximum voor de leden van Raad van Commissarissen; conform de WNT 2 bedraagt dit voor de voorzitter 15 % en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum WNT 2 in 2015 (€ 178.000). Daarnaast heeft de vereniging van Toezichthouders voor Woningcorporaties (VTW) een beroepsregel uitgevaardigd inzake de bezoldiging van RvC’s van woningcorporaties in 2015 en 20161, inhoudende dat de bezoldiging voor een voorzitter van een RvC maximaal 11,55% en voor een lid van de RvC maximaal 7,7% van het staffel bedrag (voor 2015 is dit bedrag ongewijzigd € 203.400) mag bedragen.

1VTW-beroepsregel Bezoldiging commissarissen 2015 en 2016

De RvC van Woonbedrijf heeft besloten om uit te gaan van de maximale bezoldigingsbedragen volgens de beroepsregel van de VTW.

Bezoldiging topfunctionarissen (Directie)

Leidinggevende topfunctionarissen

bedragen x € 1 Drs. M.T. Eggermont RA Ir. I. de Boer
Functie(s) Directeur Directeur
Duur dienstverband in 2015 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0
Gewezen topfunctionaris? nee nee
(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?
 
Bezoldiging
Beloning 3 226.284 222.440
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn 2 41.235 38.589
Totaal bezoldiging 2015 267.519 261.029
Totaal bezoldiging 2014 262.428 261.339
Toepasselijk WNT-maximum 203.400 203.400

Motivering

1 Voor bestaande contracten geldt het overgangsrecht. Voor de beide bestuurders van Woonbedrijf is de overgangsregeling WNT van toepassing omdat beide bestuurders op 6 december 2011 al in functie waren.
2 Met ingang van boekjaar 2015 zijn de werkgeversbijdragen voor een (pensioen)voorziening waaruit géén vermogensaanspraak van de werknemer voortvloeit, als beloning betaalbaar op termijn inbegrepen. Teneinde vergelijkbaarheid met voorgaand boekjaar mogelijk te maken is de bezoldiging 2014 aangepast en zijn de werkgeversbijdragen voor vroegpensioen over 2014 ook in de bezoldiging 2014 betrokken.
3 De beloningscomponent van de bezoldiging van beide bestuurders is in 2015 gestegen ten opzichte van 2014. Als gevolg van de aftopping van de pensioenopbouw tot € 100.000,- zijn de beloningen betaalbaar op termijn afgenomen. Hiervoor hebben de bestuurders een compensatie ontvangen. Deze compensatie, die aangewend wordt voor deelname aan de vrijwillige pensioenregeling van het SPW, moet gezien worden als een directe beloning en is derhalve wel in de bezoldiging meegenomen.
Daarnaast is er sprake geweest van een, in de oorspronkelijke arbeidsovereenkomsten opgenomen, wisseling van de leaseauto wat tot gevolg heeft dat voor dhr. Eggermont sprake is van een fiscale bijtelling die er voorheen niet was. Voor mevr. De Boer, die de leaseauto eind 2014 heeft ingeruild, is er sprake van het vervallen van de fiscale bijtelling. De wisseling van de leaseauto’s heeft niet geleid tot enige financiële compensatie.
Tenslotte is er, conform de overeengekomen afspraken uit de arbeidsovereenkomsten, sprake geweest van een verhoogde dotering in de levensloopregeling.
Het nakomen van de onder het overgangsrecht vallende afspraken leidt er toe dat bij dhr. Eggermont sprake is van een lichte stijging van de bezoldiging terwijl bij mevr. De Boer sprake is van een lichte daling.


Toezichthoudende topfunctionarissen (raad van commissarissen)

bedragen x € 1 Dhr. C.H.J. van der Luijt Dhr. L.H.J. Kokhuis Dhr. J. Kleijn
Functie(s) Voorzitter Lid Lid
Duur dienstverband 1/1 – 31/12 1/1 – 30/4 1/6 – 31/12
 
Bezoldiging
Beloning 23.493 5209 9115
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015 23.493 5.209            9.115
Totaal bezoldiging 2014 13.340 11.351
Toepasselijk WNT-maximum 30.510 6.799 11.870
bedragen x € 1 Mevr. M. Bekker Dhr. M. Schoonhoven Dhr. G. Buck
Functie(s) Lid Lid Lid
Duur dienstverband 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12
 
Bezoldiging
Beloning 15.626 15.626 15.626
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015 15.626 15.626 15.626
Totaal bezoldiging 2014 2.889 2.889 2.889
Toepasselijk WNT-maximum 20.340 20.340 20.340
bedragen x € 1 Mevr. A.F.A.A. Cuijpers Dhr. C. Cools Mevr. S. Langbroek-Coppus
Functie(s) Lid Lid Lid
Duur dienstverband 1/1 – 31/12 1/1 – 31/03 1/8 – 31/12
 
Bezoldiging
Beloning 15.626 4.792 6.511
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015 15.626 4.792 6.511
Totaal bezoldiging 2014 11.351 2.889
Toepasselijk WNT-maximum 20.340 5.517 8.475

Motivering

De bezoldiging van zowel de Voorzitter als van de RvC leden is in alle gevallen hoger dan in 2014 als gevolg van het optrekken van deze bezoldiging naar de maximale bedragen volgens de VTW-beroepsregel voor de bezoldiging van RvC’s. Doordat deze beroepsregel is gevolgd en niet de regeling uit de WNT 2 is bij geen van de RvC leden inclusief de voorzitter sprake van overschrijding van de WNT2 norm.