De realisatiecijfers onderhoud over 2015 (€ 44 miljoen) komen circa 4,5% hoger uit dan de realisatie 2014 (€ 42,1 miljoen).

Onderhoudssoort Realisatie 2015 Realisatie 2014 Verschil
Reparatieverzoeken  €      10.064.000  € 9.500.000 € 564.000
Verbeterverzoeken  €        5.433.000  € 5.400.000 € 33.000
Mutatie Onderhoud  €        6.950.000  € 7.900.000  -/- € 950.000
Planmatig Onderhoud  €      16.884.000  €14.700.000 € 2.184.000
Installaties, Groen & Schoonmaak  €        4.633.000  € 4.200.000 € 433.000
Overig onderhoud  €-  €    400.000 -/- € 400.000
Totaal onderhoudskosten  €      43.965.000  € 42.100.000 € 1.865.000
Per onderhoudseenheid in €  €              1.398  €       1.325 € 73

3.4.1 Reparatieverzoeken

In 2015 zagen we een daling van de mutatiegraad ten opzichte van 2014 van 7,5% naar 7,1%. In 2015 heeft Woonbedrijf 38.490 reparatieorders uitgevoerd. Ondanks de teruglopende mutatiegraad is dit aantal nagenoeg gelijk met het aantal van 2014 (38.389). De kosten voor reparatieverzoeken liggen hoger dan voorgaand boekjaar. De oorzaak hiervan vinden we met name in het wegvallen van het lage btw-tarief op arbeid halverwege 2015.

3.4.2 Verbeterverzoeken

Het aantal verbeterverzoeken van huurders dat wordt goedgekeurd is onder druk komen te staan door de stijgende huurprijzen en het bewaken van de ‘ijzeren voorraad’ woningen. Dit heeft geresulteerd in een lager aantal verbeterverzoeken. Zagen we in de voorgaande jaren een dalende trend in de kosten per order. Dit jaar is deze weer toegenomen en zijn de kosten per verbeterverzoek gestegen ten opzichte van vorig jaar (inclusief kosten WMO en opplussen). Hierdoor is het budget toch in beperkte mate overschreden.

3.4.3 Mutatie onderhoud

Ondanks de daling van de mutatiegraad in 2015 ten opzichte van 2014 is het aantal mutatieorders ten opzichte van 2014 gelijk gebleven. De districten hebben zich ingezet om de kosten per nieuwe verhuring te drukken. Wonen en Bouwservice hebben de kosten per order naar beneden weten te brengen door kritischer te zijn (binnen de kaders van schoon, heel en veilig). De gemiddelde onderhoudskosten bij mutatie in 2015 bedragen € 2.052,- per nieuwe woningverhuring (2014: € 2170,- per nieuwe woningverhuring). Overall is sprake van een stevige daling ten opzichte van het budget voor 2015. Bij mutaties wordt meer gestuurd op aansluitende verhuur.

3.4.4 Planmatig onderhoud

In 2015 is aan planmatig onderhoudactiviteiten € 16,9 miljoen uitgegeven en dat blijft binnen het vastgestelde budget van € 18 miljoen. Steeds meer planmatig onderhoudactiviteiten zijn begroot op basis van de technische complex analyse en dat stelt ons in staat om scherper te begroten. Het verschil tussen de begrote en de daadwerkelijke kasstroom wordt kleiner en de afdeling Planmatig Onderhoud heeft sneller inzicht in de prognoses voor komend jaar. Dat is een belangrijk sturingsinstrument en helpt bij het opschalen naar extra werk, of juist temporiseren.

Er zijn altijd fluctuaties in kasstromen tussen verschillende jaren. Dat heeft te maken met het aantal en de financiële omvang van de activiteiten. Het verschil van € 2,2 miljoen ten opzichte van 2014 wordt in 2015 ook verklaard door een grote vervangingsvraag bij cv’s en het feit dat er afgelopen jaar veel aandacht is besteed aan tijdig verstrekken van opdrachten. Dat geeft ruimte om bij te sturen en extra activiteiten uit te voeren en zodoende een hogere kasstroom te realiseren.

3.4.5 Installaties, Groen & Schoonmaak

De realisatie in 2015 ligt boven de begroting. Begin 2015 is gebleken dat enkele posten elders begroot waren. Het overallbeeld is dat het werk in 2015 binnen deze opdrachten dus binnen de oorspronkelijke verwachting is gebleven. De manier van begroten voor 2016 is aangepast, zodat een dergelijke discrepantie niet meer voor kan komen.