Onze corporatie

4.1 Organisatie- en nevenstructuur

Woonbedrijf wil een klantgestuurde organisatie zijn. Daarom hebben we de “klantenkant” van onze organisatie gebiedsgericht opgezet. In een 8-tal districten wordt, met uitzondering van het doelgroepen district Vestide, gebiedsgericht gewerkt aan het wonen van onze klanten. De districten worden hierbij gefaciliteerd door de “interne leveranciers” afdeling Bouwservice (voor het klantgeoriënteerde onderhoud), afdeling Inkoop (voor de vastgoedgerelateerde inkoop) en afdeling Bedrijfsondersteuning (administratie, facilitair en I&A). Afdeling Nieuwbouw, Renovatie en Planmatig Onderhoud wordt in opdracht van het district ontwikkeld en begeleid door de afdeling Vastgoed. Daarnaast is vastgoed verantwoordelijk voor de portfoliostrategie. De organisatie wordt aangestuurd door een 2-hoofdig bestuur, welke wordt ondersteund door de afdeling Bestuursondersteuning, hierin zijn (intern) gedelegeerde bevoegdheden van het bestuur ondergebracht: governance en strategie (secretaris), imago (communicatie), interne beheersing en financieel beleid (financiën en controlling) en werkgeverschap (HRM).

Wij willen onze doelen in beginsel bereiken vanuit één organisatie en één organisatieprincipe. Uiteindelijk dienen alle activiteiten het zelfde doel: goed wonen in een goede buurt. Dit uitgangspunt heeft betekenis voor de juridische structuur, waarvan is bepaald dat we in beginsel geen nevenstructuur ontwikkelen anders dan dat die rechtstreeks bijdraagt aan onze doelen en een nevenstructuur noodzakelijk maakt of als dit vanuit risicobeperking wenselijk is.

De eenheid van bestuur en intern toezicht is binnen de nevenstructuur zodanig georganiseerd, dat niet de personen maar de organisatie als bestuurder is benoemd en wordt vertegenwoordigd door haar bestuurders. Hierdoor is de eenheid van bestuur in de structuur maximaal gewaarborgd. Zo is voor de entiteiten binnen de nevenstructuur geen aparte raad van commissarissen benoemd, maar is binnen de gehele structuur vastgelegd dat dezelfde eisen van goedkeuring aan besluiten worden gesteld als binnen de stichting. Zo vereisen besluiten die binnen de hoofdstructuur met goedkeuring of advies van de RvC worden genomen, in de nevenstructuur goedkeuring van de aandeelhouder en komen deze besluiten uiteindelijk ter goedkeuring bij de interne toezichthouder van de stichting terecht.

Nevenstaand figuur geeft de verbindingenstructuur van Woonbedrijf ultimo 2015 weer:

Hierna volgt een korte toelichting op de verbindingen waar in 2015 activiteiten hebben plaatsgevonden. Voor de beschrijving van de overige verbindingen zie de website van Woonbedrijf: www.woonbedrijf.com.

Wooninvesteringsfonds (WIF)
Dit betreft een onafhankelijk vastgoedfonds en een toegelaten instelling in één. Woonbedrijf participeert hierin door middel van een zestal certificaten. 2015 stond voor het WIF in het teken van het afronden van de verkoop van haar vastgoedportefeuille en de voorbereiding op het opheffen van het WIF.
De verkoopopbrengst van de vastgoedportefeuille is door hen ingezet om de leningen af te lossen en de derivaten af te kopen. Met het restant van de opbrengst zullen de uitstaande certificaten ingekocht worden. Dit bedrag is niet voldoende om zowel de openstaande rente uit te betalen als de certificaten tegen nominale waarde in te kopen. Het WIF heeft met alle certificaathouders overeenstemming bereikt over de hoogte van de uitkering. In een vaststellingsovereenkomst heeft het WIF met iedere certificaathouder de voorwaarden vastgelegd waartegen de inkoop van de certificaten plaats zal vinden. In december 2015 heeft het WIF 90% van de overeengekomen waarde uitgekeerd, het restant zal in 2016 worden uitgekeerd. Woonbedrijf had in het verleden al de verplichting van het WIF fors afgewaardeerd. De in 2015 afgesloten overeenkomst tussen WIF en Woonbedrijf maakte dat een kleine afwaardering per ultimo 2015 nodig bleek.

Stichting Bordeauxlaan en Stichting Achterterrein fase 1
Dit betreft een tweetal stichtingen met als doel het behartigen van de belangen ten aanzien van gemeenschappelijke gronden, paden en binnenruimtes. De stichting Bordeauxlaan kent een slapend bestaan, hierin worden geen activiteiten uitgevoerd. De stichting Achterterrein fase 1 is een soort VVE voor het beheer van achterterreinen in Meerhoven.

Stichting Eurostaete
Vanwege de nieuwe huisvesting van Woonbedrijf aan Wal 2 is het kantoorpand aan de Europalaan 7 met haar functie overbodig geworden. Stichting Eurostaete was sinds 1992 de economische eigenaar van dit pand. Het is destijds overgedragen wegens fiscale redenen, terwijl de juridische eigendom achterbleef bij Woonbedrijf. Woonbedrijf is vervolgens het kantoorpand gaan huren.

Het kantoorpand wordt herbestemd tot huisvesting voor jongeren tot 23 jaar. Voor herbestemming is het nodig dat de economische eigendom weer wordt overgedragen aan Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl. In 2015 is dit geëffectueerd.

Omdat er vervolgens geen andere activiteiten meer plaatsvonden in stichting Eurostaete verviel in principe de functie van deze verbinding. Verkoop betekende dus de facto opheffing en nadien was ontbinding nog slechts een formaliteit. Stichting Eurostaete is dan ook na overdracht van het kantoorpand en de fiscale afwikkeling op 31 december 2015 formeel ontbonden. Van de ontbinding is opgave gedaan aan het Handelsregister.

De RvC heeft zowel de overdracht van het kantoorpand, als de ontbinding van de stichting vooraf goedgekeurd. Reden is dat de directieleden persoonlijk het bestuur vormden van stichting Eurostaete – in plaats van Woonbedrijf vertegenwoordigd door haar bestuurders – en dat daarmee er een tegenstrijdig belang zou kunnen zijn. Voorafgaande goedkeuring is dan conform onze statuten verplicht.

Stichting De Ketting
In het kader van de gebiedsontwikkeling in de Bennekel heeft Woonbedrijf besloten om het gemeenschapshuis de Ketting te kopen om op termijn een nieuwe ontwikkeling op de huidige plek van het gemeenschapshuis te realiseren. Daarnaast heeft stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl zitting genomen in het bestuur van stichting de Ketting die de ontvangen koopsom als een fonds gaat beheren. In 2013 is het interieur van de Ketting door brand verwoest. Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl heeft besloten om de schade niet te herstellen en de exploitatie te beëindigen. In 2014 is het gemeenschapshuis daarom gesloopt. Dat heeft overigens geen gevolgen voor de stichting de Ketting, zij houdt haar vermogen beschikbaar voor het ontplooien van gebiedsgerichte activiteiten in de Bennekel. Eind 2015 heeft het bestuur van de stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl het initiatiefbesluit goedgekeurd inzake de herontwikkeling van de locatie. Op het braakliggende terrein is vanuit het fonds op verzoek van de buurtbewoners een tijdelijke buurtmoestuin gerealiseerd. Het beheer van de moestuin wordt uitgevoerd door diverse buurtbewoners.