Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) werkt met een nieuw risicobeoordelingsmodel dat uitgaat van de beoordeling van financial risks en business risks. De financial risks worden beoordeeld aan de hand van vijf indicatoren die zich richten op zowel de solvabiliteit als de liquiditeit van de corporatie. In paragraaf 5.2.1 worden de indicatoren van de financial risks nader toegelicht. Daarnaast heeft Woonbedrijf in haar eigen financiële beleid een aantal financiële indicatoren opgenomen die zich richten op de bewaking van de liquiditeit.

5.2.1 Financial risks WSW

Het WSW werkt bij de beoordeling van de financiële positie van de individuele corporaties met vijf indicatoren die de financial risks in kaart brengen. Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven.

Woonbedrijf heeft op basis van de meerjarenbegroting 2016 – 2025 en met gebruikmaking van het rekenmodel van het WSW de scores op bovenstaande vijf indicatoren bepaald. In onderstaande tabel worden de scores (gewogen vijfjaars gemiddelde) vastgelegd.

Omschrijving Woonbedrijf Norm WSW
1 Dekkingsratio 7% < = 50% WOZ
2 Interest Coverage Ratio (ICR) 4,20 >= 1,4
3 Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 4,31 >= 1,0
4 Loan to Value (LTV) 29% <= 75%
5 Solvabiliteitsratio 54% >= 20%

Uit het schema blijkt dat Woonbedrijf op alle indicatoren van de financial risks van het WSW ruim voldoende scoort. Voor de definities van de indicatoren verwijzen we naar de site van het WSW.

5.2.2 Business risks WSW

Naast de financial risks worden in het nieuwe risicobeoordelingsmodel van het WSW ook de business risks beoordeeld. De business risks worden door het WSW ingevuld aan de hand van 24 vragen.

In 2015 heeft de eerste beoordeling door het WSW van de business risks van Woonbedrijf plaatsgevonden. Het WSW heeft hiertoe diverse gesprekken gevoerd met directie en medewerkers van Woonbedrijf en met stakeholders. Naast de gesprekken zijn diverse beleidsstukken in de analyse van de business risks betrokken. De gebiedsgerichte aansturingsfilosofie van Woonbedrijf is de rode draad die het WSW opvalt. Het investeringsprogramma en de onderhoudsplanning worden op basis van de technische kwaliteit, de complex strategieën en de marktkennis vanuit de districten opgesteld. Dit past binnen de gebiedsgerichte aansturingsfilosofie die Woonbedrijf hanteert.

In 2015 heeft Woonbedrijf een aanvang gemaakt met de onderstaande strategische documenten op concernniveau:

  • strategisch document portefeuillestrategie: haalbare wensportefeuille op basis van de gegevens over woonwensen, preferente woonlocaties, inkomens, ruimtelijke beleid in de regio en demografische ontwikkelingen gecombineerd met de volkshuisvestelijke ambities van Woonbedrijf, de (financiële) haalbaarheid en de risico’s die bij de gekozen strategie passen,
  • werkwijze onderhoud en de vastlegging van de keuzes: onderhoudsplanning voor de individuele complexen die is samengevat in de technische complex analyse en leidend tot een complex strategie,
  • herijking prestatie-en risicomanagement: risico’s beheersen is onderdeel van het prestatiemanagement, waarbij er een directe koppeling is met onze strategie en koersplan.

Na afronding van bovenstaande strategische documenten op concernniveau, worden deze aan WSW verstrekt ter beoordeling van de business risks in 2016.