Woonbedrijf stelt jaarlijks een treasury beleidsplan op. Aan de basis van dit treasury beleidsplan ligt de goedgekeurde meerjarenbegroting 2015 – 2024.

Woonbedrijf heeft in 2015 gehandeld binnen haar rentemissie, die als volgt is geformuleerd: “ondanks de lage korte rente maakt Woonbedrijf in 2015 gemiddeld geen gebruik van de kredietfaciliteit. In 2015 weegt de relatief lage lange rente en de zekerheid om te voorzien in de structurele financieringsbehoefte zwaarder dan de lage korte rente”.

De ontwikkeling van de leningenportefeuille in boekjaar 2015 is als volgt:

Omschrijving Bedrag in € miljoen
Stand per 1 januari 2015 367,1
Nieuwe leningen 30,0
Aflossingen -/-36,4
. .
Stand per 31 december 2015 360,7

Woonbedrijf heeft geen derivaten in portefeuille. Dit komt vooral omdat Woonbedrijf in haar lening- portefeuille geen financieringen heeft met een variabele rente. Daarnaast heeft Woonbedrijf in haar treasurystatuut vastgelegd dat het niet is toegestaan om rente-instrumenten zonder onderliggende waarde (‘open einde’) af te sluiten.

De rente-typische looptijd (duration) van de uitstaande leningenportefeuille bedraagt ultimo 2015 8,35 jaar (2014: 7,7 jaar). Het bij deze looptijd behorende gemiddelde rentepercentage bedraagt 3,65% (2014: 3,88%).