Prestatieafspraken
In het kader van de nieuwe Woningwet krijgen de prestatieafspraken tussen de gemeenten en de in hun gebied werkzame woningcorporaties, een groter gewicht. In 2015 zijn, vooruitlopend op de nieuwe wettelijke bepalingen, de prestatieafspraken voor 2016 in Eindhoven tot stand gekomen in een driepartijenoverleg van gemeente, corporaties en huurdersorganisaties.
De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de gemeentelijke woonvisie. Deze is gereedgekomen in december 2015. De inhoud van de woonvisie is reeds gebruikt bij een tweedaagse met de drie partijen, in juni waarop de belangrijkste thema’s met elkaar zijn gedeeld. De prestatieafspraken voor 2016 hebben betrekking op betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid & energie, wonen & zorg en leefbaarheid. De prestatieafspraken bevatten deels afspraken met de partijen, deels afspraken met afzonderlijke organisaties (corporaties). De prestatieafspraken zijn in januari 2016 afgerond.
De afspraken voor 2015 zijn in 2015 gemonitord op de uitvoering.

De door Woonbedrijf gemaakte afspraken konden nagenoeg allemaal worden nagekomen. De geconstateerde afwijkingen hebben betrekking op de voortgang van enkele bouwkundige projecten (vertraging ten opzichte van de planning) en de (on)mogelijkheden rond de collectieve opwekking van stroom met zonnepanelen.

In de overige gemeenten waarin wij actief zijn is het proces om woonvisies te herzien en het proces om te komen tot nieuwe prestatieafspraken opgestart. We hebben nog steeds lopende afspraken met Geldrop-Mierlo, Nuenen, Veldhoven en Best en worden bij de herzieningsprocessen ook betrokken bij Valkenswaard en Waalre. Woonbedrijf heeft in 2015 het initiatief genomen voor het maken van een modelovereenkomst prestatieafspraken. Het idee is door alle betrokken gemeenten en corporaties in het stedelijk gebied Eindhoven enthousiast ontvangen en zal in 2016 ter beschikking gesteld worden aan alle gemeenten en corporaties binnen de metropool regio Eindhoven.

Actiegebieden Eindhoven
Nadat in 2014 de gemeente Eindhoven 19 actiegebieden heeft aangewezen op grond van de score in de buurtthermometer, is vervolgens een agenda voor de aanpak in de komende vier jaar ontwikkeld. Dit heeft geleid tot de oplevering van een startdocument per gebied, opgesteld door de analyseteams. Op basis van dit document is in alle 19 actiegebieden in 2015 een programma opgesteld voor de aanpak voor de komende vier jaar. De coördinatie hiervan ligt bij de voor dit doel aangestelde ‘trekker’ uit één van de actieve partijen (gemeente of corporatie). Woonbedrijf heeft in vijf buurten de ‘trekker’ geleverd (de districtsmanager). De programma’s zijn na de zomer in 2015 beschikbaar gekomen. Deze programma’s zijn vervolgens vertaald in een jaarprogramma, welke is vastgelegd in een buurtcontract voor 2016.
Door opbouw van de programma’s en de contracten uit de buurt is de diversiteit groot. Per buurt is een ‘game-changer’ bepaald waarmee het specifieke onderscheidend is gemaakt voor de afzonderlijke buurten. De aanpak van de actiegebieden heeft over het algemeen een behoorlijk sociale component gekregen; de fysieke problematiek is klein en vooral uitvoerend van karakter.
Woonbedrijf participeert niet alleen in de verschillende buurten, maar is ook actief in de stuur- en werkgroep van deze gemeentelijke wijkaanpak.

Regionale samenwerking
Binnen het werkgebied van Woonbedrijf zijn de gemeenten in verschillende regionale samenwerkingsverbanden actief. De metropool regio Eindhoven is gevormd uit de samenwerking van de 21 voormalige SRE gemeenten. Het stedelijk gebied Eindhoven bestaat uit Eindhoven, Helmond, Oirschot, Best, Nuenen, Son en Breugel, Geldrop-Mierlo, Waalre en Veldhoven. En de A2 gemeenten zijn Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard.
In 2015 is de structuur van overleg en werken binnen de MRE nader ingevuld. Woonbedrijf participeert in het Regionaal Platform Wonen (bestuurlijk overleg) en in de werkplaats Wonen (overleg van woningmarktpartijen). De verhouding tussen deze organen en (de besluitvorming van) de afzonderlijke gemeenten is in discussie. Deze discussie is in 2015 nog niet afgerond.
In 2015 heeft de werkplaats Wonen een advies uitgebracht “breken met grenzen: wonen in een complete regio”. Het advies gaat over de onderlinge samenwerking en afstemming, met in achtneming van de lokale gemeentelijke besluitvorming, ten dienste van een beter functionerende woningmarkt voor de diverse bevolkingsgroepen.

Binnen de regionale samenwerking in MRE-verband is de samenwerking in het stedelijk gebied van Eindhoven-Helmond geïntensiveerd.
Het in 2013 gesloten bestuurlijke convenant tussen de gemeente in het stedelijk gebied Eindhoven heeft in 2015 geleid tot het opstellen van één regeling voor urgentie (met ingang van 1 januari 2016) in de betrokken gemeenten en een portaal voor woningzoekenden (in de loop van 2016).
Het lokale overleg van de woningcorporaties (Platform Eindhovense Corporaties) is opgegaan in een overleg van de corporaties binnen het stedelijk gebied.