Bestuursverslag

Op 4 januari 2016 zijn we het jaar gestart in ONS nieuwe kantoor aan Wal 2 in Eindhoven. Jaren van voorbereiding zijn daaraan vooraf gegaan; kiezen van een locatie, ontwikkelen en implementeren van een nieuw werkconcept op de Berlagelaan en deels Willemstraat, de digitale vakman en een ander logistiek proces bij de Bouwservice, extern datacenter, papierarm werken en digitaal archiveren. Resultaat is een welkom voor onze klanten en gasten en een fijn kantoor voor alle medewerkers van Woonbedrijf. Onze nieuwe huisvesting is veel duurzamer ten opzichte van de oude situatie met vier panden. Ook hebben we bespaard aan bedrijfskosten; de vervoersbewegingen zijn een stuk minder, de energielasten zijn lager en we hebben minder externe vergader- en verblijfskosten. Een eerste evaluatie medio 2016 laat positieve eerste resultaten zien maar wijst ook uit dat we de vinger aan de pols moeten houden als het gaat om de fysieke aspecten van het gebouw en de implementatie van het werkconcept.

In 2016 ervaren we de systeemwijzigingen die voortvloeien uit de nieuwe Woningwet en het besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Al langer werken we bij verhuringen met de Europese inkomensnorm maar nu ook met de passendheidstoets. Onze 3.608 verhuringen vallen ruim binnen beide normen. De verhuur aan bijzondere doelgroepen kreeg dit jaar ook bijzondere betekenis door het hoge aantal statushouders dat gehuisvest moest worden. We zijn er in geslaagd om net binnen de afspraak van 25% van alle verhuringen te blijven.
Onze investeringsstrategie is vernieuwd. Belangrijk onderdeel is de verhoging van de nieuwbouw en renovatieproductie die in de begroting 2018 – 2027 zichtbaar moet worden. De uitbreiding van ons werkgebied naar Helmond resulteert eind 2016 in vier nieuwbouwprojecten. We hebben onze portefeuille met ruim 1.000 betaalbare woningen uitgebreid door de aankoop van de Mooiland portefeuille en de oplevering van ruim 600 nieuwbouwwoningen.
Onze eerste project met flexwonen is in ons oude kantoor aan de Europalaan gerealiseerd. Twee nieuwbouwprojecten kennen een hoge mate van klantsturing; Space-S via facebook en Gerretsonhof door de inbreng van wijkbewoners.
Ruim 500 woningen zijn gerenoveerd, we schuiven langzaam naar ons na-oorlogs bezit. ‘Het moment van de klant’ als ook duurzaamheid zijn belangrijke elementen in de opzet van de renovatie.

Met ingang van de jaarrekening 2016 waarderen we ons bezit conform het handboek modelmatige waardering tegen marktwaarde verhuurde staat. Deze stelselwijziging vloeit voort uit de Woningwet die per 1 juli 2015 in werking is getreden en heeft een groot effect op de waarderingsgrondslag van ons bezit. De stijging van de waarde van ons vastgoed heeft tot gevolg dat het eigen vermogen stijgt. Het is belangrijk om te realiseren dat deze stijging bij ongewijzigd beleid van Woonbedrijf niet gerealiseerd zal worden. Immers wij houden onze woningen in exploitatie en ponden niet uit (behoudens de complexen waartoe al besloten was). Omdat historie ontbreekt hebben we bij zo’n eerste exercitie nog weinig gevoel, ook zal de waardering de komende jaren fluctueren onder invloed van marktomstandigheden. Het is belangrijk onze resultaten goed te analyseren opdat we de juiste interpretatie geven aan onze financiële positie.

Eind april 2016 vertrok Marc Eggermont na 13 jaar bij Woonbedrijf werkzaam te zijn geweest. De raad van commissarissen besluit over te gaan naar een besturingsmodel met een éénhoofdig bestuur. Vervolgens is een topstructuur gedefinieerd met een collegiaal directieteam, de algemeen directeur-bestuurder en drie directeuren: wonen, vastgoed en financiën en bedrijfsvoering , bijgestaan door een bestuurssecretaris en concerncontroller. De governance is aangepast op deze wijziging. Per 1 oktober 2016 was het nieuwe directieteam compleet en is gestart met het implementeren van de nieuwe topstructuur.

Door vast te houden aan onze koers en te focussen op onze doelen zijn we er in geslaagd om in een turbulent jaar met externe en interne veranderingen, dankzij de inzet alle medewerkers en de raad van commissarissen, de betrokkenheid van onze bewoners en hun vertegenwoordigers en de samenwerking met onze belanghouders, goed te blijven presteren voor onze klanten.

Eindhoven, april 2017
Ingrid de Boer