8.1 Governancecode

Woonbedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij waarborgen de maatschappelijke bestemming van ons vermogen door effectief toezicht, een transparante inrichting van onze organisatie, een voortdurende dialoog met onze belanghouders en een zorgvuldige omgang met onze klanten. Woonbedrijf verantwoordt zich hierover actief. De normen die wij hanteren zijn vastgelegd in de governancecode voor woningcorporaties van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).
De governancecode is gebaseerd op het principe ‘pas toe of leg uit’. Woonbedrijf heeft de uitwerking onder 3.3 van de governancecode, inhoudende dat leden van de directie voor een periode van maximaal vier jaar worden benoemd, niet opgenomen. Want dit geldt niet voor benoemingen die al hebben plaatsgevonden voordat de governancecode werd vastgesteld. Deze zienswijze is overigens in lijn met de overgangsregeling die in dit kader in de (herziene) Woningwet is opgenomen.
Woonbedrijf hecht daarnaast grote waarde aan goed bestuur en wil ook daarover op een transparante wijze verantwoording afleggen. De voorwaarden voor goed bestuur, gestoeld op de governancecode woningcorporaties, hebben we vastgelegd in de governancestructuur van Woonbedrijf. Deze governancestructuur is opgebouwd uit een zevental statuten en reglementen:

  • Statuten van de stichting: hierin zijn het doel en taakveld van de woningcorporatie vastgelegd, en zijn de taken en bevoegdheden benoemd en toegekend aan het bestuur en andere organen binnen Woonbedrijf.
  • Reglement raad van commissarissen: hierin zijn de taken en bevoegdheden van de leden van de raad van commissarissen (rvc) vastgelegd, inclusief commissies.
  • Reglement bestuur: hierin zijn de taken en bevoegdheden van de bestuursleden vastgelegd.
  • Investeringsstatuut: hierin is vastgelegd hoe Woonbedrijf de afweging maakt om te komen tot (vastgoed)investeringen en hoe de taken en verantwoordelijkheden in dit proces zijn belegd.
  • Verbindingenstatuut: hierin is voor Woonbedrijf het hoe en waarom vastgelegd voor het aangaan van verbindingen.
  • Reglement Financieel beleid en beheer: hierin zijn de kaders voor het financieel beleid en de bijbehorende taken en bevoegdheden vastgelegd.
  • Treasurystatuut: hierin wordt vastgelegd hoe Woonbedrijf de financiële geldstromen, posities en de daaraan verbonden risico’s beheerst en stuurt, en hoe het toezicht hierop is ingericht.

In 2016 zijn de statuten herzien en in lijn gebracht met de Woningwet en de governancecode. De herziene statuten zijn na goedkeuring door de minister en de rvc door het bestuur vastgesteld. Ook is in 2016 het reglement van de rvc herzien en door de rvc vastgesteld. Het bestuurs- en directiereglement en het investeringsstatuut worden begin 2017 ter goedkeuring aan de rvc voorgelegd. Het verbindingenstatuut zal worden aangepast nadat de Veegwet door de Eerste Kamer is vastgesteld.
Bovendien is het reglement Financieel beleid en beheer in 2016 door het bestuur vastgesteld, na goedkeuring door de minister en de rvc.