8.2 Integriteit

8.2.1 Integriteitscode

Het thema integriteit is in 2016 binnen de organisatie van Woonbedrijf onder de aandacht gebracht. Er is gestart met de voorbereiding van een bedrijfsbrede bewustwordings- en dilemmatraining. Deze training wordt in 2017 gegeven.

In 2016 vond er tijdens de rvc-vergadering een update plaats van de bestuurs- en integriteitsrisico’s. In 2017 wordt dit traject vervolgd door het regelmatig bespreken van de maatregelen die gedurende het verslagjaar zijn genomen. Dit om risico’s op het gebied van bestuur en integriteit te beheersen. En er wordt een verbinding gezocht met de training die voor alle medewerkers wordt gegeven.

8.2.2 Klokkenluidersregeling

In 2016 is er geen gebruik gemaakt van de klokkenluidersregeling. Wel is de regeling aangepast naar aanleiding van de wet Huis voor klokkenluiders. Deze nieuwe regeling is door het bestuur vastgesteld, nadat de ondernemingsraad (or) hiermee heeft ingestemd.