8.3 Risicomanagement en interne beheersing

Ondernemen betekent risico’s nemen, en daar is Woonbedrijf zich van bewust. Het risicomanagementsysteem is continu in ontwikkeling en het managen van risico’s vindt op diverse niveaus plaats binnen Woonbedrijf. Een voorbeeld hiervan is de procedure om te komen tot een investeringsvoorstel. Bij ieder investeringsvoorstel vindt een afweging plaats tussen klantwaarde, vastgoedwaarde en bedrijfswaarde. Een risicoanalyse is standaard onderdeel van het voorstel. Na de start van de activiteiten wordt het nieuwbouw- of renovatieproject gevolgd via het projectbewakingssysteem. Regelmatig worden de projectenrisico’s vanuit diverse disciplines met elkaar gedeeld en beheersingsmaatregelen genomen.

In 2016 is het duidelijk geworden dat de invloed van verandering van maatschappij, gedrag van klanten en innovatieve ontwikkelingen op organisaties groot is. Dit geldt ook voor Woonbedrijf. De weg die Woonbedrijf eerder heeft ingeslagen om deze ontwikkelingen onderdeel te laten zijn van de strategie en hierop het prestatie- en risicomanagement af te stemmen, blijkt een goede keuze te zijn.

Het verschaft inzicht in de langetermijnontwikkeling van de organisatie. Strategie is regelmatig onderwerp van gesprek in de diverse overleggen binnen de organisatie.
In 2016 is onder leiding van de nieuwe directie het prestatiemanagement ingevoerd. Met de nieuwe directie worden in 2017 de strategische risico’s verder uitgewerkt. Nadat de operationele risico’s in 2017 met de organisatieonderdelen zijn geüpdatet, worden de risico’s aan de prestaties gekoppeld. Door risicobeheersing direct deel uit te laten maken van het prestatiemanagement, ontstaat een platform dat Woonbedrijf houvast biedt bij het nemen van strategische beslissingen.