10.13 Enkelvoudige balans per 31 december 2016

(voor resultaatbestemming) (x € 1 mln.)

Ref. 31 December 2016 31 December 2015
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 2,7 2,2
2,7 2,2
Materiële vaste activa
DAEB vastgoed in exploitatie 3.196,6 2.938,3
Niet- DAEB vastgoed in exploitatie 202,7 200,5
DAEB Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 37,9 35,2
Niet-Daeb in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 0,0 0,0
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 11,1 13,7
3.448,3 3.187,7
Financiële vaste activa 10.15.2
Deelneming in groepsmaatschappijen 10.15.2.1 0,3 0,3
Andere deelnemingen 10.15.2.2 0,5 0,5
Latente belastingvordering(en) 4,0 15,7
Overige effecten 0,0 0,1
Te vorderen BWS-subsidies 0,0 0,0
4,8 16,6
Som der vaste activa 3.455,8 3.206,5
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vastgoed bestemd voor de verkoop 0,2 0,9
Overige voorraden 9,8 10,1
10,0 11,0
Vorderingen
Huurdebiteuren 2,2 2,4
Latente belastingvordering(en) 3,7 2,1
Belastingen en premies sociale verzekeringen 3,1 3,2
Overige vorderingen 0,1 0,1
Overlopende activa 2,2 0,7
11,3 8,5
Som der vlottende activa 21,3 19,5
Liquide middelen 6,5 0,0
TOTAAL ACTIVA 3.483,6 3.226,0

(voor resultaatbestemming) (x € 1 mln.)

Ref. 31 December 2016 31 December 2015
GROEPSVERMOGEN
Eigen vermogen 2.887,4 2.702,8
2.887,4 2.702,8
VOORZIENINGEN
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 73,5 72,1
Voorziening latente belastingverplichting 32,9 32,9
106,4 105,0
LANGLOPENDE SCHULDEN
Schulden/leningen overheid 14,1 14,6
Schulden/leningen kredietinstellingen 420,3 326,1
Overige schulden 2,0 1,9
436,4 342,6
KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan kredietinstellingen 16,2 35,1
Schulden aan leveranciers 10,4 11,3
Schulden aan groepsmaatschappijen 0,3 0,3
Belastingen en premies sociale verzekeringen 11,1 11,1
Overlopende passiva 15,5 17,8
53,5 75,6
TOTAAL PASSIVA 3.483,6 3.226,0