10.14 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2016

( x € 1 mln.)
Ref. 2016 2015
Huuropbrengsten 187,2 183,5
Opbrengsten servicecontracten 10,6 9,0
Lasten servicecontracten -9,5 -9,0
Overheidsbijdragen 0,0 0,0
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -46,1 -43,3
Lasten onderhoudsactiviteiten -44,2 -42,5
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -22,2 -22,6
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 75,8 75,1
Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 0,9 1,4
Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling -0,9 -1,5
Toegerekende organisatiekosten -0,1 -0,1
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling -0,1 -0,1
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 14,6 12,2
Toegerekende organisatiekosten -0,5 -0,4
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -8,3 -6,4
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 5,8 5,4
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -37,3 1,5
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 168,4 -23,1
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 0,0 0,0
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 131,1 -21,6
Opbrengst overige activiteiten 0,5 0,4
Kosten overige activiteiten -0,5 -1,5
Netto resultaat overige activiteiten -0,0 -1,1
Overige organisatiekosten -1,5 -2,3
Leefbaarheid -2,8 -2,8
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0,3 0,3
Rentelasten en soortgelijke kosten -13,9 -13,6
Saldo financiële baten en lasten -13,6 -13,3
Resultaat voor belastingen 194,6 39,1
Belastingen -10,2 -3,4
Resultaat deelnemingen 0,0 0,0
Resultaat na belastingen 184,4 35,7
Toelichting resultaatbestemming
Voorstel dotatie aan herwaarderingsreserve 152,8 -43,0
Voorstel toevoeging aan overige reserves 31,6 78,7