10.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2016

Directe methode (x € 1 mln.)
Ref. 2016 2015
Ontvangsten
Huren
Zelfstandige huurwoningen 175,7 173,9
Onzelfstandig wooneenheden 4,4 4,2
Intramuraal 0,5 0,5
Maatschappelijk onroerend goed 2,0 1,9
Bedrijfsmatig onroerend goed 0,9 1,3
Parkeervoorzieningen 2,0 1,9
Vergoedingen 13,1 12,7
Overheidsontvangsten 0,0 1,3
Overige bedrijfsontvangsten 0,7 0,7
Renteontvangsten 0,3 0,3
Saldo ingaande kasstromen 199,7 198,6
Uitgaven
Erfpacht 0,0 0,0
Personeelsuitgaven 26,1 27,1
Lonen en salarissen 12,9 13,3
Sociale lasten 9,0 9,2
Pensioenlasten 4,1 4,5
Onderhoudsuitgaven 40,7 38,9
Overige bedrijfsuitgaven 39,2 26,7
Rente-uitgaven 13,2 14,4
Sectorspecifieke onafhankelijk van het resultaat 0,2 0,0
Verhuurdersheffing 22,1 20,0
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 1,4 1,4
Vennootschapsbelasting 0,0 0,0
Saldo uitgaande kasstromen 142,9 128,6
Kasstroom uit operationele activiteiten 56,8 70,0
MVA ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet- woongelegenheden 14,0 12,2
Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet- woongelegenheden 0,9 1,7
Verkoopontvangsten grond 0,6 0,0
Tussentelling ingaande kasstroom MVA 15,5 13,9
Nieuwbouw huur-, woon- en niet- woongelegenheden 62,6 43,4
Woningverbetering, woon- en niet- woongelegenheden 26,0 43,9
Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden 0,0 0,0
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 45,2 0,0
Investeringen overig 6,5 9,3
Externe kosten bij verkoop 0,5 0,4
Tussentelling uitgaande kasstroom MVA 140,7 97,0

FVA
Ontvangsten verbindingen 0,0 4,4
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 0,0 4,4
Kasstroom uit (des) investeringen -125,2 -78,7
Financieringsactiviteiten ingaand
Nieuwe te borgen leningen 110,0 30,0
Uitgave
Aflossingen geborgde leningen 20,0 36,4
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 90,0 -6,4
Mutatie geldmiddelen 21,6 -15,1
Liquide middelen per 1 januari -15,1 0,0
Liquide middelen per 31 december 6,5 -15,1

De toename (afname) van de geldmiddelen in boekjaar sluit als volgt aan op de mutatie in de balanspost liquide middelen:

(x € 1 mln.)
2016 2015
Stand per 1 januari
Liquide middelen 0,0 0,0
R/c bank -15,1 0,0
-15,1 0,0
Mutaties boekjaar
Liquide middelen 0,0 0,0
R/c bank 21,6 -15,1
21,6 -15,1
Stand per 31 december
Liquide middelen 0,0 0,0
R/c bank 6,5 -15,1
Stand per 31 december 6,5 -15,1