10.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2016

(voor resultaatbestemming) (x € 1 mln.)

Ref. 31 December 2016 31 December 2015
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa 10.10.1
Geactiveerde software licenties 10.10.1 2,7 2,2
2,7 2,2
Materiële vaste activa 10.10.2
DAEB vastgoed in exploitatie 10.10.2 3.196,6 2.938,3
Niet- DAEB vastgoed in exploitatie 10.10.3 202,7 200,5
DAEB Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 10.10.4 37,9 35,2
Niet-Daeb in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 10.10.5 0,0 0,0
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 10.10.6 11,1 13,7
3.448,3 3.187,7
Financiële vaste activa 10.10.3
Andere deelnemingen 10.10.3.1 0,5 0,5
Latente belastingvordering(en) 10.10.3.2 4,0 15,7
Overige effecten 10.10.3.3 0,0 0,1
Te vorderen BWS-subsidies 10.10.3.4 0,0 0,0
4,5 16,3
Som der vaste activa 3.455,5 3.206,2
VLOTTENDE ACTIVA 10.10.4
Voorraden 10.10.4.1
Vastgoed bestemd voor de verkoop 10.10.4.1 0,2 0,9
Overige voorraden 10.10.4.1 9,8 10,1
10,0 11,0
Vorderingen 10.10.4.2
Huurdebiteuren 10.10.4.3 2,2 2,4
Latente belastingvordering(en) 10.10.4.4 3,7 2,1
Belastingen en premies sociale verzekeringen 10.10.4.5 3,1 3,2
Overige vorderingen 10.10.4.6 0,1 0,1
Overlopende activa 10.10.4.7 2,2 0,7
11,3 8,5
Som der vlottende activa 21,3 19,5
Liquide middelen 6,5 0,0
TOTAAL ACTIVA 3.483,3 3.225,7

(voor resultaatbestemming) (x € 1 mln.)

Ref. 31 December 2016 31 December 2015
EIGEN VERMOGEN 10.10.5
Herwaarderingsreserve 10.10.5 1.537,0 1.582,6
Overige reserves 10.10.5 1.165,9 1.084,5
Resultaat boekjaar 10.10.5 184,4 35,8
2.887,3 2.702,9
VOORZIENINGEN 10.10.6
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 10.10.6.1 73,5 72,1
Voorziening latente belastingverplichting 10.10.6.2 32,9 32,9
106,4 105,0
LANGLOPENDE SCHULDEN 10.10.7
Schulden/leningen overheid 10.10.7.1 14,1 14,6
Schulden/leningen kredietinstellingen 10.10.7.1 420,3 326,1
Overige schulden 10.10.7.2 2,0 1,9
436,4 342,6
KORTLOPENDE SCHULDEN
Rekening courant kredietinstellingen 10.10.8 0,0 15,1
Aflossingsverplichtingen 10.10.8 16,2 20,0
Schulden aan leveranciers 10.10.8 10,4 11,3
Belastingen en premies sociale verzekeringen 10.10.8 11,1 11,1
Overlopende passiva 10.10.10.1 15,5 17,8
53,2 75,3
TOTAAL PASSIVA 3.483,3 3.225,7