10.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2016

( x € 1 mln.) Ref. 2016 2015
Huuropbrengsten 10.11.1 187,2 183,5
Opbrengsten servicecontracten 10.11.2 10,6 9,0
Lasten servicecontracten 10.11.3 -9,5 -9,0
Overheidsbijdragen 0,0 0,0
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 10.11.4 -46,1 -43,3
Lasten onderhoudsactiviteiten 10.11.5 -44,2 -42,5
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 10.11.6 -22,2 -22,6
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 75,8 75,1
Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 10.11.7 0,9 1,4
Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling 10.11.7 -0,9 -1,5
Toegerekende organisatiekosten 10.11.7 -0,1 -0,1
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling -0,1 -0,1
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 10.11.8 14,6 12,2
Toegerekende organisatiekosten 10.11.8 -0,5 -0,4
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 10.11.8 -8,3 -6,4
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 5,8 5,4
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 10.11.9 -37,3 1,5
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 10.11.10 168,4 -23,1
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 10.11.10 0,0 0,0
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 131,1 -21,6
Opbrengst overige activiteiten 10.11.11 0,5 0,4
Kosten overige activiteiten 10.11.11 -0,5 -1,5
Netto resultaat overige activiteiten -0,0 -1,1
Overige organisatiekosten -1,5 -2,3
Leefbaarheid 10.11.15 -2,8 -2,8
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 10.11.18 0,3 0,3
Rentelasten en soortgelijke kosten 10.11.19 -13,9 -13,6
Saldo financiële baten en lasten -13,6 -13,3
Resultaat voor belastingen 194,6 39,2
Belastingen 10.11.19 -10,2 -3,4
Resultaat deelnemingen 10.11.20 0,0 -0,0
Resultaat na belastingen 184,4 35,7
Toelichting resultaatbestemming
Voorstel dotatie aan herwaarderingsreserve 152,8 -43,0
Voorstel toevoeging aan overige reserves 31,6 78,7