10.12 Overige informatie

10.12.1 Werknemers

Het aantal personeelsleden in dienst bij Woonbedrijf bedraagt, uitgedrukt in FTE’s, ultimo 2016: 386,0 (2015: 389,9). Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam.

10.12.2 Bestuurders en commissarissen

De personeelslasten ter zake van de bezoldiging en ter zake van de pensioenen van bestuurders kan volgens het jaarrekeningrecht (Titel 9 BW2) als volgt worden gespecificeerd:

Jaarrekeningrecht (Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving) (x € 1.000,-):

Periodiek betaalde beloningen Beloningen betaalbaar op termijn Winstdeling en bonus Totaal
Naam 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Ir. I. de Boer 197,0 192,9 46,5 46,0 21,4 20,9 264,9 259,9
Drs. M.T. Eggermont RA 75,3 196,5 9,0 49,0 7,0 20,9 91,3 266,4
Totaal 272,3 389,4 55,5 95,0 28,4 41,8 356,2 526,3

De beloningen over het jaar 2016 hebben betrekking op de volgende perioden:
Ir. I. de Boer: 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016
Drs. M.T. Eggermont RA: 1 januari 2016 tot 1 mei 2016

De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen (inclusief BTW) is opgenomen onder de personeelslasten en bedraagt voor 2016 € 139,9 (2015: € 135,1).

WNT-verantwoording 2016 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Woonbedrijf voldoet aan de verplichtingen van de WNT. Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2016 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Per 1 januari 2015 is de wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 2(WNT 2) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Woonbedrijf van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de woningcorporaties, klasse H.
Bij de samenstelling van deze verantwoording uit hoofde van de WNT 2 is de regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 november 2013, gewijzigd op 17 november 2015, als uitgangspunt gehanteerd.

Het bezoldigingsmaximum is in 2016 voor Woonbedrijf € 179.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van Raad van Commissarissen; conform de WNT 2 bedraagt dit voor de voorzitter 15 % en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum WNT 2 in 2016 (€ 179.000). Daarnaast heeft de vereniging van Toezichthouders voor Woningcorporaties (VTW) een beroepsregel uitgevaardigd inzake de bezoldiging van RvC’s van woningcorporaties in 2015 en 2016 1, inhoudende dat de bezoldiging voor een voorzitter van een RvC maximaal 11,55% en voor een lid van de RvC maximaal 7,7% van het staffel bedrag (voor 2016 is dit bedrag ongewijzigd € 203.400) mag bedragen.
De RvC van Woonbedrijf heeft besloten om uit te gaan van de maximale bezoldigingsbedragen volgens de beroepsregel van de VTW.

1VTW-beroepsregel Bezoldiging commissarissen 2015 en 2016

De RvC van Woonbedrijf heeft besloten om uit te gaan van de maximale bezoldigingsbedragen volgens de beroepsregel van de VTW.

Bezoldiging topfunctionarissen (Directie)
Leidinggevende topfunctionarissen

bedragen x € 1 Drs. M.T. Eggermont RA Ir. I. de Boer
Functie(s) Directeur Directeur
Duur dienstverband in 2016 1/1 – 1/15 1/1 – 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0
Gewezen topfunctionaris? nee nee
(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?
 
Bezoldiging
Beloning 2 77.755 226.284
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn 12.428 34.639
Totaal bezoldiging 2016 90.183 261.332
Totaal bezoldiging 2015 267.519 261.029
Toepasselijk WNT-maximum 203.400 203.400
Motivering indien overschrijding: zie 1 1

Motivering

1 Voor bestaande contracten geldt het overgangsrecht. Voor de beide bestuurders van Woonbedrijf is de overgangsregeling WNT van toepassing omdat beide bestuurders op 6 december 2011 al in functie waren.

2 De beloningscomponent van de bezoldiging van beide bestuurders is in 2016 gestegen ten opzichte van 2015. De verhoging wordt veroorzaakt door een indexatie van de beloning die is afgesproken in de arbeidsovereenkomsten.

Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 P.A. Tholenaars P.B.M. Terwisscha Scheltinga R.F.P.M. Beijnsberger
Functie(s) Directeur Directeur Directeur
Duur dienstverband in 2016 1/7 – 31/12 1/7 – 31/12 1/10 – 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0 1,0
Gewezen topfunctionaris? nee nee nee
(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja ja
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?
Bezoldiging
Beloning 64.245 59.472 29.357
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn 9.983 9.719 4.830
Totaal bezoldiging 2016 74.228 69.191 34.187
Totaal bezoldiging 2015
Toepasselijk WNT-maximum 179.000 179.000 179.000
bedragen x € 1 Dhr. C.H.J. van der Luijt Dhr. J. Kleijn Mevr. M. Bekker
Functie(s) Voorzitter Lid Lid
Duur dienstverband in 2016 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12
Bezoldiging
Beloning 23.493 15.626 15.626
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016 23.493 15.626 15.626
Totaal bezoldiging 2015 23.493 9.115 15.626
Toepasselijk WNT-maximum 30.510 20.340 20.340
Motivering indien overschrijding: zie n.v.t. n.v.t. n.v.t.

bedragen x € 1 Dhr. M. Schoonhoven Dhr. G. Buck Mevr. S. Langbroek-Coppus
Functie(s) Lid Lid Lid
Duur dienstverband in 2016 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12
Bezoldiging
Beloning 15.626 15.626 15.626
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016 15.626 15.626 15.626
Totaal bezoldiging 2015 15.626 15.626
Toepasselijk WNT-maximum 20.340 20.340 20.340
Motivering indien overschrijding: zie n.v.t. n.v.t. n.v.t.
bedragen x € 1 Mevr. A.F.A.A. Cuijper Dhr. J.M. van der Meulen
Functie(s) Lid Lid
Duur dienstverband in 2016 1/1 – 12/6 9/8 – 31/12
Bezoldiging
Beloning 7.813 6.171
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016 7.813 6.171
Totaal bezoldiging 2015 15.626
Toepasselijk WNT-maximum 20.340 20.340
Motivering indien overschrijding: zie n.v.t. n.v.t.