10.15 Toelichting op de enkelvoudige balans en winst-en-verliesrekening 2016

(x € 1 mln.)

10.15.1 Algemene toelichting

10.15.1.1 Stelsel- en schattingswijzigingen

Woonbedrijf heeft in haar enkelvoudige jaarrekening met dezelfde stelsel- en schattingswijzigingen en presentatiewijzigingen te maken als in de geconsolideerde jaarrekening. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

10.15.1.2 Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de vennootschappelijke jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn aan elkaar gelijk.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd op de netto vermogenswaarde in overeenstemming met de geconsolideerde jaarrekening. Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de opgenomen toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.

10.15.1.3 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2016 en winst- en verliesrekening over 2016

De toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2016 en de winst- en verliesrekening over 2016 is beperkt tot die posten die afwijken van de corresponderende posten die op de geconsolideerde balans per 31 december 2016 en de winst- en verliesrekening over 2016 zijn opgenomen.

10.15.2 Financiële vaste activa

10.15.2.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen

De deelnemingen betreffen:

Aandeel Waarde deelneming 31 december 2016 Resultaat deelneming 2016 Eigen vermogen 31 december 2016
Woonbedrijf SWS.Hhvl Holding B.V., Eindhoven 100% 0,3 0,0 0,0

10.15.2.2 Andere deelnemingen

De deelnemingen betreffen:

Aandeel Waarde deelneming 31 december 2016 Resultaat deelneming 2016 Eigen vermogen 31 december 2016
Breedband Regio Eindhoven B.V., Eindhoven 12% 0,5 0,0 4,2

10.15.3 Eigen vermogen

Het verloop de overige reserves is als volgt:

2016 2015
Overige reserves per 1 januari 1.084,6 199,3
Invloed stelselwijziging (cumulatief effect) 0,0 882,7
Herrekende overige reserves per 1 januari 1.084,6 1.082,0
Resultaatbestemming vorig boekjaar 78,7 0,0
Realisatie uit herwaarderingsreserve 2,6 2,6
Overige rechtstreekse waardemutaties 0,0 0,0
Stand overige reserves per 31 december 1.165,9 1.084,6

De overige mutaties hebben betrekking op de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen als gevolg van herwaarderingen van het vastgoed.

Ultimo 2016 is in totaal € 1.537,0 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen vermogen begrepen (2015: € 1.582,6 miljoen).

Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt:

DAEB Niet-DAEB Totaal
Stand per 1 januari 2015 482,0 83,1 565,1
Invloed stelselwijziging (cumulatief effect) 1.030,0 -9,9 1.020,1
Herrekende herwaarderingsreserve 1 januari 2015 1.512,0 73,2 1.585,2
Herclassificatie sociaal – commercieel 6,2 -6,2 0,0
Realisatie door verkoop -1,7 -0,9 -2,6
Mutatie door herwaardering 0,0 0,0 0,0
Stand per 31 december 2015 1.516,5 66,1 1.582,6
Invloed stelselwijziging (cumulatief effect) 0,0 0,0 0,0
Herrekende herwaarderingsreserve 1 januari 2016 1.516,5 66,1 1.582,6
Herclassificatie sociaal – commercieel 0,6 -0,6 0,0
Realisatie door verkoop -2,1 -0,5 -2,6
Mutatie door herwaardering -52,3 9,3 -43,0
Stand per 31 december 2016 1.462,7 74,3 1.537,0

Verschillen in het eigen vermogen en het resultaat tussen de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening

Per 31-12-2016 is er geen verschil tussen het eigen vermogen volgens de enkelvoudige balans en het eigen vermogen volgens de geconsolideerde balans.