10.11 Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2016

(x 1 mln.)

10.11.1 Huuropbrengsten

2016 2015
Woningen en woongebouwen 183,4 179,4
Onroerende zaken niet zijnde woningen 5,3 5,5
188,7 184,8
Af: Huurderving wegens leegstand 1,5 1,3
Totaal huuropbrengsten 187,2 183,5

De geografische onderverdeling van de huuropbrengsten woningen en woongebouwen kan als volgt worden weergegeven:

2016 2015
Gemeente Eindhoven 148,4 146,3
Gemeente Geldrop – Mierlo 14,8 15,0
Gemeente Veldhoven 7,3 6,6
Gemeente Valkenswaard 4,3 3,7
Gemeente Best 4,3 3,3
Gemeente Nuenen 1,6 1,6
Gemeente Waalre 1,3 1,3
Gemeente Son en Breugel 1,1 1,1
Gemeente Bladel 0,5 0,5
183,4 179,4

10.11.2 Opbrengsten servicecontracten

2016 2015
Overige goederen, leveringen en diensten ( verrekenbaar ) 9,6 9,5
Overige goederen, leveringen en diensten ( niet verrekenbaar ) 2,7 2,4
12,3 11,9
Af: vergoedingsderving wegens leegstand -0,2 -0,3
Af: te verrekenen met huurders -1,4 -2,6
Totaal opbrengsten servicecontracten 10,6 9,0

10.11.3 Lasten servicecontracten

2016 2015
Lasten servicecontracten verrekenbaar met huurders 7,8 7,4
Lasten servicecontracten niet verrekenbaar met huurders 1,7 1,6
Totaal lasten servicecontracten 9,5 9,0

10.11.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

2016 2015
Toegerekende personeelskosten 14,5 13,9
Toegerekende overige organisatiekosten 9,5 9,4
Toegerekende afschrijvingen 0,0 0,0
Verhuurderheffing 22,1 20,0
Totale lasten verhuur- en beheeractiviteiten 46,1 43,3

10.11.5 Lasten onderhoudsactiviteiten

2016 2015
Onderhoudslasten (niet cyclisch) 22,8 20,4
Onderhoudslasten (cyclisch) 16,6 16,9
Onderhoudslasten excl toegerekende personeelskosten 39,3 37,3
Toegerekende personeelskosten 4,9 5,2
Totaal onderhoudslasten 44,2 42,5

De onderhoudslasten zijn te verdelen in:

2016 2015
Planmatig onderhoud 16,6 16,9
Reparatieverzoeken 11,8 10,1
Mutatie-onderhoud 6,9 7,0
Installaties, groen & schoonmaak 4,7 4,6
Verbeterverzoeken 6,3 5,4
Overig 0,0 0,0
Subtotaal 46,4 44,0
Af : dekking afdeling Bouwservice -7,1 -6,7
Totaal onderhoudslasten 39,3 37,3

10.11.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

2016 2015
Toegerekende personeelskosten 9,5 9,1
Toegerekende overige organisatiekosten 12,7 13,5
Toegerekende afschrijvingen 0,0 0,0
Totaal onderhoudslasten 22,2 22,6

10.11.7 Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

2016 2015
Totale omzet verkocht vastgoed in ontwkkeling 0,9 1,4

Lasten verkocht vastgoed in ontwkkeling

2016 2015
Totale lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling -1,0 -1,6

10.11.8 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het resultaat uit de opbrengst van verkopen van bestaand bezit aan derden en de opbrengst uit verkochte nieuwbouwwoningen en is als volgt te specificeren:

2016 2015
Opbrengst verkopen bestaand bezit 14,6 12,2
Af: direct toerekenbare kosten -0,5 -0,4
Af: boekwaarde -8,3 -6,4
Af: toegerekende organisatiekosten -0,1 -0,1
Totaal verkoopresultaat onroerende zaken vastgoed in exploitatie 5,8 5,4

10.11.9 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2016 2015
Dotatie voorzieningen onrendabele investeringen 28,3 8,3
Terugname waardeverandering onrendabele investeringen 0,8 -21,3
Waardeverminderingen onroerende zaken in ontwikkeling 8,2 11,6
Totaal overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 37,3 -1,5

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen wordt verwezen naar de toelichting op de materiële vaste activa.

10.11.10 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2016 2015
Waardeverandering onroerende zaken in exploitatie 168,4 -23,1
Totaal niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 168,4 -23,1

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de niet-gerealiseerde waardeveranderingen wordt verwezen naar de toelichting op de materiële vaste activa. Deze niet-gerealiseerde waardeverandering is afhankelijk van de marktwaardering op basis van het Handboek Modelmatig Waarderen en mede afhankelijk van marktparameters.

10.11.11 Netto resultaat overige activiteiten

2016 2015
Totaal overige bedrijfsopbrengsten 0,0 -1,1

10.11.12 Afschrijvingen (im)materiële vaste activa

2016 2015
Afschrijving immateriële vaste activa 0,4 0,8
Afschrijving onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 2,2 1,2
Totaal Afschrijvingen (im)materiële vaste activa 2,7 2,0

10.11.13 Lonen en salarissen/Sociale lasten en pensioenlasten

2016 2015
Lonen en salarissen 20,0 19,9
Sociale lasten 3,2 3,1
Pensioenlasten 3,0 3,5
Totaal lonen en salarissen, sociale lasten en pensioen 26,2 26,4

Het aantal personeelsleden in dienst bij Woonbedrijf bedraagt, uitgedrukt in FTE’s, ultimo 2016: 386,0 (2015: 389,9). Het personeelsbestand kan als volgt worden gespecificeerd:

Afdeling 2016 2015
Directie en Secretaris 9,5 6,5
Wonen 156,8 156,9
Vastgoed, Inkoop en Bouwservice 134,9 137,7
Financiën en Bedrijfsvoering 84,8 88,9
Totaal 386,0 390,0

10.11.14 Overige bedrijfslasten

2016 2015
Beheerkosten
Overige personeelskosten 3,9 4,3
Automatiseringskosten 3,2 2,6
Advisering 2,0 1,9
Huisvestingskosten 2,0 2,0
Communicatie 0,4 0,3
Kosten vervoersmiddelen 1,0 0,9
Overige beheerkosten 1,4 1,5
Subtotaal beheerskosten 13,9 13,6
Heffingen
Belastingen 9,5 9,4
Verhuurderheffing 22,1 20,0
Bijdrageheffing Autoriteit Woningcorporaties 0,3 0,2
Verzekeringen 0,7 0,8
Subtotaal heffingen 32,6 30,5
Overige bedrijfslasten
Mutatie(s) overige voorzieningen 1,0 1,6
Organisatiegerichte activiteiten 1,1 1,7
Energiekosten in verband met leegstand 0,1 0,2
Aandeel in Vereniging van Eigenaren 0,4 0,6
Diverse bedrijfslasten 0,9 2,1
Subtotaal overige bedrijfslasten 3,5 6,3
Totaal overige bedrijfslasten 50,0 50,4

10.11.15 Overige organisatie kosten

2016 2015

10.11.16 Leefbaarheid

2016 2015
Vastgoed gerelateerde leefbaarheid 0,4 0,6
Mens gerelateerde leefbaarheid 0,9 0,8
Toegerekende personeelskosten 1,4 1,4
Totaal leefbaarheid 2,8 2,8

10.11.17 Accountantshonoraria

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

2016 2015
BDO Audit & Assurance B.V.
Controle van de jaarrekening 144,6 53,2
Andere controlewerkzaamheden 4,2 0,0
Totaal BDO Audit & Assurance B.V. 148,8 53,2
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Controle van de jaarrekening 0,0 62,3
Andere controlewerkzaamheden 0,0 21,0
Totaal PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 0,0 83,4
Deloitte
Fiscale advisering 142,5 88,0
Andere niet-controlediensten 0,0 80,5
Totaal Overig accountantsorganisaties 142,5 168,5
Totaal accountantshonoraria 291,3 305,1

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij Woonbedrijf en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en de onafhankelijke externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties), alsook door binnenlandse en buitenlandse accountantskantoren, inclusief hun fiscale afdelingen en adviesafdelingen.
De andere controlewerkzaamheden hebben betrekking op sector verplichte controlewerkzaamheden.

10.11.18 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

2016 2015
Rente financiële vaste activa 0,0 0,3
Ontvangen heffingsrente belastingen 0,3 0,0
Totaal andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0,3 0,3

10.11.19 Rentelasten en soortgelijke kosten

2016 2015
Rente langlopende schulden:
Leningen overheid 0,5 0,6
Leningen kredietinstellingen 13,1 12,8
Rente kortlopende schulden
Overige schulden 0,3 0,2
Totaal rentelasten en soortgelijke kosten 13,9 13,6

10.11.20 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2016 2015
Acute belastingen 0,0 0,0
Correcties acute belastingen voorgaande boekjaren 0,0 -1,4
Mutatie latente belastingen 10,2 4,8
Totaal 10,2 3,4

Belastbaar bedrag 2016

2016
Commercieel resultaat voor belastingen 194,6
1. Fiscaal lager verkoopresultaat bestaand bezit -6,7
2. Wijziging in onderhanden projecten -0,3
3. Afschrijvingen (im)materiele vaste activa en vastgoedportefeuille -3,8
4. Overige waardeveranderingen (im)materiele vaste activa en vastgoedportefeuille 34,4
5. Te activering loonkosten aan projecten 1,8
6. Verbeteringsuitgaven onderhoud 2,2
7. Mutatie voorziening onderhoud 0,0
8. Revitalisering (renovatieonderhoud) -18,8
9. Niet gerealiseerde waardeveranderingen -168,4
10. Vrijval (dis)agio leningen en te activeren projectrente -0,6
-160,2
Saldo fiscale winstberekening 34,4
11. Bijdrage CFV saneringssteun 0,0
Gemengde kosten (Oort) 0,0
0,0
Belastbare winst 2016 34,4
Af: verliesverrekening -34,4
Belastbaar bedrag 2016 0,0

Het gemiddelde wettelijke belastingtarief bedraagt 25%. Het toepasselijke belastingtarief is overeenkomstig voorgaand jaar. Het hogere fiscale resultaat t.o.v. het resultaat voor belastingen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het fiscaal niet volgen van bedrijfseconomische waardeverminderingen van het vastgoed.

10.11.21 Resultaat deelnemingen

2016 2015
Resultaat deelneming Breedband Regio Eindhoven B.V. 0,0 0,0
Totaal resultaat deelneming 0,0 0,0

10.11.22 Overzicht van het totaalresultaat van Woonbedrijf

Het overzicht van het totaalresultaat van Woonbedrijf is als volgt:

2016 2015
Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen 184,4 35,7
Herwaardering materiële vaste activa 152,8 -43,0
Overige rechtstreekse waardemutatie 0,0 0,0
Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen 152,8 -43,0
Totaalresultaat Woonbedrijf 31,6 78,8