3.5 Investeringsstrategie

Gedurende de looptijd van de huidige investeringsstrategie (2012-2017) realiseert Woonbedrijf een hoge productie. Dat gebeurde met name in de stad. In de periode tot en met 2016 zijn bijna 800 reguliere eenheden in Eindhoven toegevoegd aan de voorraad. Met de verwachte opleveringen in 2017 van Willemstraat, Havenhof (voorheen Vestdijk Schellen) en de laatste woningen op SPACE-S benaderen we ook bij de woonarrangementen de ambitie van 1.000 eenheden. Studenteneenheden vormen een onderdeel van woonarrangementen.

Behaalde resultaten uit de investeringsstrategie ultimo 2016

Eindhoven Regio Woonarrangementen
Strategie 2012-2017 500 650 1.000
Gerealiseerd t/m 2016 777 206 691
Verwachting 2017 447 0 245
Prognose eind 2017 1.224 206 936

In de regio lukt het niet om de ambitie van 650 eenheden waar te maken. Dit heeft te maken met gewijzigde inzichten over de verdeling van sociale huurwoningen tussen de stad en de regio. We zien in de regio ook een groot aantal kleinschalige nieuwbouwinitiatieven, waardoor de ambitie slechts met een onevenredig grote inspanning in tijd en geld gerealiseerd kan worden. Tot slot blijkt dat er in de regio minder bereidheid is om op ‘oude locaties’ het roer qua ontwikkeling om te gooien.
Woonbedrijf heeft veel ambitie ten aanzien van duurzaamheid. Aan de hand van pilots is de afgelopen jaren veel verkend en ontdekt. Denk hierbij aan het verbeteren van de energieprestatie van de woningvoorraad door toepassing van duurzaamheidspakketten in renovaties, en de aanpak van de ‘serie-van-1’. Het leidt echter nog niet tot niet tot extra benutting van het vermogen van Woonbedrijf.

De huidige strategie heeft een looptijd tot eind 2017. Woonbedrijf heeft het vermogen om te investeren. Omwille van de investeringsruimte, de continuïteit in de bedrijfsvoering en productie van Woonbedrijf, is medio 2016 een nieuwe investeringsstrategie vastgesteld voor de periode 2017–2021. Met de nieuwe strategie wordt de ambitie voor nieuwbouwproductie vanaf 2018 verhoogd van 250 eenheden naar 350 eenheden per jaar. De ambitie voor het aantal gerenoveerde woningen wordt vanaf 2018 verhoogd van 500 naar 550 woningen per jaar. Belangrijke pijlers van de nieuwe strategie zijn: investeren in beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Tot slot zet Woonbedrijf zich in om opgaven van derden (collega corporaties en zorginstellingen) mogelijk te maken en hebben we extra aandacht voor het verbeteren van de energieprestatie van woningen en het ontwikkelen van gesloten kringlopen ten behoeve van een duurzaam gebruik van grondstoffen. Vanuit betaalbaarheid geldt dat we een groot deel van de nieuwbouw realiseren met huren onder de aftoppingsgrens.