3.6 Onderhoud

De realisatiecijfers onderhoud over 2016 (€ 46,4 miljoen) komen 5,5% hoger uit dan de realisatie in 2015 (€ 44 miljoen). De verdeling per onderhoudssoort ziet er als volgt uit:

Onderhoudsuitgaven

Onderhoudssoort Realisatie 2016 Realisatie 2015 Verschil
Reparatieverzoeken €11.788.000 €10.064.000 €1.724.000
Verbeterverzoeken €6.337.000 €5.433.000 €904.000
Mutatie Onderhoud €6.920.000 €6.950.000 – €30.000
Planmatig Onderhoud €16.594.000 €16.884.000 – €290.000
Installaties, Groen & Schoonmaak €4.730.000 €4.633.000 €97.000
Totaal onderhoudskosten €46.369.000 €43.965.000 €2.405.000
Per onderhoudseenheid in € €1.405 €1.398 €7

3.6.1 Reparatieverzoeken

De gerealiseerde kosten voor reparatieverzoeken liggen met € 11,8 miljoen ruim € 2,2 miljoen boven de begrote reparatiekosten van € 9,6 miljoen (+23%). Uit analyse ten opzichte van de realisatie in 2015 blijkt dat de overschrijding niet zozeer wordt veroorzaakt door een geringe toename van het aantal orders (38.812 orders in 2016 tegenover 38.490 orders in 2015), maar dat de oorzaak met name ligt in hogere kosten per order. Die hogere kosten per order zijn vooral zichtbaar bij opdrachten die we bij externe partijen hebben belegd. Deze werkzaamheden zijn vaak van incidentele aard en vooraf moeilijk in te schatten of te begroten. Het betreft werkzaamheden zoals asbestsanering, rioleringswerkzaamheden en werkzaamheden voortkomend uit brand- of hagelschade en lekkages van daken/kozijnen.

3.6.2 Verbeterverzoeken

We zien dat onze klanten – meer dan in 2015 – kiezen voor verbeteringen aan hun woning: onze klanten creëren hun eigen woonarrangement, op het moment dat het hen schikt. In 2016 zijn 1.853 verbeterverzoeken gerealiseerd. Dat zijn er 300 meer dan in 2015.

Ook het aantal keuzes voor het zogenaamde oppluspakket voor 55-plussers stijgt. Ook hier zien we dat mensen de weg weten te vinden naar Woonbedrijf om hun woning passend te laten zijn aan hun behoefte.

3.6.3 Mutatie onderhoud

De totale gerealiseerde onderhoudskosten bij mutatie liggen in 2016 op vrijwel hetzelfde niveau als in 2015: € 6.920.000,-. De kosten voor mutatieonderhoud vallen binnen de begroting voor 2016 van € 7 miljoen.
Het aantal mutaties in 2016 is iets hoger dan in 2015. Doordat de onderhoudskosten bij mutatie ongeveer gelijk zijn gebleven ten opzichte van 2015, is er een lichte daling van de onderhoudskosten per mutatie: € 16,-. De kritische blik van de districten en bouwservice voor onderhoudskosten bij mutatie, is in 2016 vastgehouden.

3.6.4 Planmatig onderhoud

De gerealiseerde kasstroom voor planmatig onderhoud in 2016 bedraagt € 16,6 miljoen. Dit is een onderschrijding ten opzichte van de begroting van € 19,7 miljoen. Het verschil tussen begroting en realisatie is voor een belangrijk deel te verklaren doordat de aanbesteding van een grote planmatige activiteit van € 2,4 miljoen door omstandigheden pas laat in het jaar heeft plaatsgevonden. Hierdoor zijn de uitvoering en kasstroom verschoven naar 2017.
Het continue proces van het uitvoeren van Technische Complex Analyses (TCA) is in 2016 voor het eerst volledig doorlopen. Dit betekent dat nu van alle complexen een TCA is uitgevoerd en beschikbaar is. Deze complexanalyses worden gebruikt om de activiteiten voor planmatig onderhoud vanuit (beheer)technische noodzakelijkheid te begroten. Dit proces moet gaan helpen om begroting en realisatie beter met elkaar in lijn te brengen.
Met de aandacht voor inkoop op alternatieve uitvoeringsmogelijkheden en bundeling van activiteiten, is in 2016 € 875.000,- bespaard. De nieuwe aanbesteding van het totale schilderwerkpakket en de bundeling van contractonderhoud kunnen voor komend jaar bijdragen aan een verdere kostenreductie. Ander aandachtspunt voor planmatig onderhoud is het beperken van de uitval van (deel)activiteiten.

3.6.5 Installaties, Groen & Schoonmaak

De uitgaven voor IG&S in 2016 komen overeen met de uitgaven in 2015. Op Installaties zijn stappen gezet op het gebied van innovatie (hybride cv-ketels) en langdurige partnerschappen. Binnen het Groenonderhoud is er in 2016 met name gestuurd op de gewenste beeldkwaliteit tegen een betaalbare prijs. Op Schoonmaak is het afgelopen jaar gefocust op resultaatgericht werken en hier is alles weer op orde gebracht.