5.3 Onze medewerkers

In 2016 werkten 419 vaste medewerkers en 23 inleners samen aan de doelstellingen van Woonbedrijf. Ten opzichte van 2015 is dat een daling van 5 vaste medewerkers en werden er 9 tijdelijke collega’s minder ingeleend. Vertaald naar fte gaat het om 385,95 fte aan vaste medewerkers en 10,83 fte aan inleners, een daling van respectievelijk 4,02 en 6,84 fte. De dalende tendens uit 2015 heeft zich voortgezet in 2016. Bij het vrijkomen van formatieplaatsen door uitdiensttreding, nemen we een weloverwogen besluit of de vacature wordt opengesteld.

In 2016 stonden in totaal 68 vacatures open. Daarop kregen wij via eigen werving 1.655 reacties. Daarnaast kregen we 328 open sollicitaties binnen.

Veel aandacht gaat uit naar de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Het blijven ontwikkelen van alle medewerkers onder het motto ‘een leven lang leren’, geven we gestalte door aandacht voor individuele opleidingen en trainingen, teamtrainingen en algemene opleidingen en workshops. Een brede inzetbaarheid van onze medewerkers draagt bij aan beweging in de organisatie en daarmee aan de flexibiliteit van Woonbedrijf.

Door middel van workshops en trainingen proberen we stap voor stap het bewustzijn te vergroten, bijvoorbeeld als het gaat om het belang van goede voeding en bewegen. Daarnaast is bij arbeidsongeschiktheid maatwerk in de samenwerking tussen bedrijfsarts en leidinggevende van essentieel belang bij het terugdringen van het ziekteverzuim. Het tijdig signaleren en acteren is de sleutel tot succes. Het ziekteverzuim daalde van 5,25% in 2015 naar 4,87% in 2016. We komen langzaam maar zeker in de gewenste en realistische richting van 4%.

Het is belangrijk dat alle medewerkers die namens Woonbedrijf werkzaam zijn veilig en prettig kunnen werken. Een aantal incidenten in 2016 heeft duidelijk gemaakt dat bedreigende situaties niet alleen een hevige impact kunnen hebben op het werk van medewerkers, maar ook op de persoonlijke levenssfeer.
In 2016 ging het projectteam Veiligheid aan de slag met het formuleren van een eenduidige Woonbedrijf-lijn hoe wij omgaan met agressie en bedreigende situaties, waarbij deze situaties op een centrale plek worden geregistreerd.

Alles werd vastgelegd in een vernieuwd protocol “Agressie en andere ongewenste omgangsvormen”. Hierin lees je onder meer dat er een escalatieteam ingeschakeld kan worden voor bijvoorbeeld het nemen van extra (veiligheids-)maatregelen en over de rol van leidinggevenden. Verder is de begeleiding na een incident aangescherpt en het registreren van incidenten in de systemen verbeterd en uitgebreid.
De Samenwerkt van december 2016 besteedde extra aandacht aan het thema; in 2017 wordt het protocol ingevoerd en worden alle medewerkers in de gelegenheid gesteld om middels inloopsessies hiervan uitgebreid kennis te nemen.