5.1 Organisatie- en nevenstructuur

In 2016 is de topstructuur van de organisatie gewijzigd. Met ingang van 1 juli 2016 heeft Woonbedrijf een eenhoofdig bestuur. Onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur/bestuurder is het directieteam – bestaande uit de algemeen directeur, directeur Wonen, directeur Vastgoed en directeur Financiën en Bedrijfsvoering – gezamenlijk verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie. Het directieteam wordt bijgestaan door de concerncontroller en de bestuurssecretaris.

De nieuwe topstructuur heeft niet geleid tot wijzigingen in de functionele organisatie. Wel zijn de afdelingen (deels) opnieuw geclusterd in verband met de hiërarchische aansturing door de directeuren.

Wij willen onze doelen in beginsel bereiken vanuit één organisatie en één organisatieprincipe. Uiteindelijk dienen alle activiteiten het zelfde doel: goed wonen in een goede buurt. Dit uitgangspunt heeft betekenis voor de juridische structuur. Hiervan is bepaald dat we in beginsel geen nevenstructuur ontwikkelen, anders dan dat die rechtstreeks bijdraagt aan onze doelen en een nevenstructuur noodzakelijk maakt, of als dit vanuit risicobeperking wenselijk is.

De eenheid van bestuur en intern toezicht is binnen de nevenstructuur zodanig georganiseerd, dat niet de personen maar de organisatie als bestuurder is benoemd en wordt vertegenwoordigd door haar bestuurders. Hierdoor is de eenheid van bestuur maximaal gewaarborgd in de structuur. Zo is voor de entiteiten binnen de nevenstructuur geen aparte raad van commissarissen (rvc) benoemd, maar is binnen de gehele structuur vastgelegd dat dezelfde eisen van goedkeuring aan besluiten worden gesteld als binnen de stichting. Zo vereisen besluiten die binnen de hoofdstructuur met goedkeuring of advies van de rvc worden genomen, in de nevenstructuur goedkeuring van de aandeelhouder. Deze besluiten komen uiteindelijk ter goedkeuring bij de interne toezichthouder van de stichting terecht.

Nevenstaand figuur geeft de verbindingenstructuur van Woonbedrijf ultimo 2016 weer:

Hierna volgt een korte toelichting op de verbindingen waar in 2016 activiteiten hebben plaatsgevonden. Voor de beschrijving van de overige verbindingen zie de website van Woonbedrijf: www.woonbedrijf.com.

Wooninvesteringsfonds (WIF)
Het Wooninvesteringsfonds (WIF) is een onafhankelijk vastgoedfonds en een toegelaten instelling ineen. Woonbedrijf participeert hierin door middel van een zestal certificaten. 2015 stond voor het WIF in het teken van het afronden van de verkoop van haar vastgoedportefeuille en de voorbereiding op het opheffen van het WIF.
De algemene vergadering heeft op 8 juli 2016 besloten om tot ontbinding van de vereniging over te gaan. De vereffening van het WIF is in december 2016 afgerond. In 2015 kregen de certificaathouders, vooruitlopend op de vereffening, een voorschot uitbetaald van het WIF. Eind 2016 is het restant van het saldo aan de certificaathouders uitbetaald. Daarmee is een einde gekomen aan het WIF en de deelname van Woonbedrijf in het WIF.

Stichting Bordeauxlaan en Stichting Achterterrein fase 1
Het doel van deze twee stichtingen is het behartigen van de belangen ten aanzien van gemeenschappelijke gronden, paden en binnenruimtes. De stichting Bordeauxlaan kent een slapend bestaan, en er worden geen activiteiten uitgevoerd. De stichting Achterterrein fase 1 is een soort VvE voor het beheer van achterterreinen in Meerhoven.

Stichting De Ketting
In het kader van de gebiedsontwikkeling in de Bennekel, heeft Woonbedrijf besloten om het gemeenschapshuis de Ketting te kopen. Dit om op termijn een nieuwe ontwikkeling op de huidige plek van het gemeenschapshuis te realiseren. Daarnaast heeft stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl zitting genomen in het bestuur van stichting de Ketting, die de ontvangen koopsom als een fonds gaat beheren. In 2013 is het interieur van de Ketting door brand verwoest. Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl heeft besloten om de schade niet te herstellen en de exploitatie te beëindigen. Daarom is het gemeenschapshuis in 2014 gesloopt. Dat heeft overigens geen gevolgen voor stichting de Ketting. Zij houdt haar vermogen beschikbaar voor het ontplooien van gebiedsgerichte activiteiten in de Bennekel. Op verzoek van de buurtbewoners is vanuit het fonds een tijdelijke buurtmoestuin gerealiseerd op het braakliggende terrein. Het beheer van de moestuin wordt uitgevoerd door diverse buurtbewoners.