6.6 Treasury

Woonbedrijf stelt jaarlijks een treasurybeleidsplan op. Aan de basis hiervan ligt de goedgekeurde meerjarenbegroting 2016-2025.

Woonbedrijf heeft in 2016 gehandeld binnen de kaders van dit treasurybeleidsplan.

De ontwikkeling van de leningenportefeuille in boekjaar 2016 is als volgt:

Omschrijving Bedrag in € miljoen
stand per 1 januari 2016 360,7
Nieuwe leningen 110
Aflossingen -/-20
Stand per 31 december 2016 450,7

Woonbedrijf heeft geen derivaten in portefeuille. Dit komt omdat Woonbedrijf in haar leningenportefeuille geen financieringen heeft met een variabele rente. Daarnaast heeft Woonbedrijf in het treasurystatuut vastgelegd dat het niet is toegestaan om rente-instrumenten zonder onderliggende waarde (‘open einde’) af te sluiten.

De rente-typische looptijd (duration) van de uitstaande-leningenportefeuille bedraagt ultimo 2016 9,16 jaar (2015: 8,35). Het gemiddelde rentepercentage dat bij deze looptijd hoort bedraagt 3,04% (2015: 3,65%).