7.5 Corporaties

Medio 2015 hebben de negen corporaties die werkzaam zijn in het stedelijk gebied Eindhoven besloten om nauwer samen te werken. Bedoeling is om kennis te delen, informatie uit te wisselen en een gezamenlijk standpunt te bepalen waar dat nodig is, met name richting de SGE-gemeenten. Onderwerpen van de samenwerking zijn: transparant woningaanbod via één portal, urgentieverordening, sanctie- en kansenbeleid, advies met betrekking tot de aanwijzing van de woningmarktregio, huisvesting statushouders, uniformering format prestatieafspraken, woningmarktanalyse, grondprijsbeleid en sluiten woningen op grond van de wet Damocles.
In 2016 hebben we besloten het overleg uit te breiden met de overige corporaties uit de metropoolregio Eindhoven.