7.1 Huurdersvertegenwoordiging

In 2016 is de stichting Huurdersvertegenwoordiging van Woonbedrijf (StHVW) betrokken bij de dagelijkse uitvoeringspraktijk van Woonbedrijf. Als basis geldt de overlegwet, maar Woonbedrijf gaat verder dan de wet voorschrijft. Op veel onderdelen wordt de StHVW meegenomen in de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van de verschillende beleidsterreinen, inclusief de interne bedrijfsvoering van Woonbedrijf. In periodieke gesprekken vond in 2016 overleg plaats over algemene (dagelijkse) beleidsonderwerpen. Daarnaast zijn er extra overleggen geweest over specifieke onderwerpen, zoals de scheiding DAEB/niet-DAEB (Diensten van Algemeen Economisch Belang) en de investeringsstrategie.

In 2016 zijn de volgende adviesaanvragen voorgelegd:

 • Prestatieafspraken 2016
 • Herbenoeming voorzitter Klachtencommissie
 • Wooniezie (één portaal voor huurwoningen in de regio)
 • Huurprijsaanpassing 2016
 • Voordracht rvc-lid (Jan Maarten v.d. Meulen)
 • Verkoop woningen Oranjehof, Bladel
 • Herinrichting fondsvorming bijdrage huurdersonderhoud Vestide
 • Sociaal plan Sloop
 • Sociaal plan Renovatie
 • Zienswijze DAEB/niet-DAEB
 • Investeringsstrategie 2017-2021

Met uitzondering van het sociaal plan Renovatie, zijn alle adviesaanvragen positief bevonden, behoudens een aantal opmerkingen en aanbevelingen. Ten aanzien van het sociaal plan Renovatie heeft de StHVW, hoewel ze het eens was met de strekking van het sociaal plan, geen positief advies afgegeven. Dit omdat het sociaal plan geen betrekking heeft op renovaties in bewoonde staat. Met StHVW is afgesproken dat we hierover in 2017 het gesprek aangaan.

Met de komst van de nieuwe Woningwet in 2016 is de samenwerking tussen Woonbedrijf en de huurdersvertegenwoordiging ongewijzigd. We zien dat de nieuwe wetgeving steeds hogere eisen stelt aan de huurdersvertegenwoordiging. Zo is de huurdersvertegenwoordiging een volwaardige partij, onder andere bij de prestatieafspraken met verschillende gemeenten. Er heeft frequent, intensief overleg plaatsgevonden tussen StHVW en Woonbedrijf om deze rol in elke gemeente op een gewenste manier te vervullen.

Woonbedrijf hecht grote waarde aan een sterke en professionele huurdersorganisatie. Er wordt veel geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van de samenwerking. Zo is er samen met de Woonbond gesproken over de legitimatie van de StHVW en de relatie met haar achterban. StHVW heeft een plan van aanpak geschreven om deze onderwerpen verder te ontwikkelen. Uitvoering en evaluatie van dit plan van aanpak is in 2017 voorzien.