9.2 Over besturen en toezicht houden

9.2.1 Onze visie op toezicht en toetsing

De taak van de rvc is het houden van toezicht op het beleid van de directie van stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl. Daartoe behoort het houden van toezicht op de werking en integriteit van de interne controle- en risicobeheersingsystemen en -procedures, ingesteld door de directie. Bovendien ziet de rvc toe op de algemene gang van zaken in de stichting en op de met haar verbonden ondernemingen. Daarnaast is de rvc werkgever van de directie en staat zij die, gevraagd en ongevraagd, met raad terzijde (adviesfunctie/klankbordfunctie).

9.2.2 Governancecode Woningcorporaties 2015

De rvc vindt een transparant (ondernemings)bestuur, waarin de belangen van alle belanghebbenden op geëigende wijze worden meegewogen, vanzelfsprekend. De rvc onderschrijft daarmee de governancecode woningcorporaties. Voor de governancecode en de formele uitwerking hiervan (zoals het reglement rvc, het bestuurs- en directiereglement en de samenstelling van de rvc) wordt verwezen naar de website van Woonbedrijf.

In 2016 is gewerkt aan het aanpassen van de statuten en reglementen aan de herziene Woningwet en de governancecode 2015. De statuten zijn, na goedkeuring door de AW, vastgesteld. Tevens is in 2016 het reglement van de rvc herzien en vastgesteld. Het bestuurs- en directiereglement is begin 2017 vastgesteld.

9.2.3 Vergader- en besluitenschema

n totaal hebben er in 2016 vijf reguliere rvc-vergaderingen plaatsgevonden. De zelfevaluatie van maart 2016 over het jaar 2015 is hierin niet meegenomen. Vaste onderwerpen op de agenda van de betreffende vergaderingen waren:

  • doorlopende agenda,
  • mededelingen directie,
  • overzicht van en toelichting op belangrijke directiebesluiten,
  • vaststellen verslag vorige vergadering,

Daarnaast worden de meerjarenbegroting voor het aankomende (boek)jaar (i.c. 2017 – 2026) en het jaarverslag over het voorafgaande (boek)jaar (i.c. 2015) op min of meer vaste momenten in het jaar besproken en ter goedkeuring voorgelegd. De beide stukken zijn in 2016 door de rvc goedgekeurd. Tevens worden de managementletter, het accountantsverslag van de onafhankelijke accountant en de interne auditrapportages in de rvc besproken.

Daarnaast zijn er twee extra vergaderingen besteed aan de wijzigingen in de topstructuur als gevolg van het vertrek van één van de bestuurders. Tijdens de tweedaagse van de rvc is nog een extra vergadering ingelast ten behoeve van de besluitvorming inzake het scheidingsvoorstel Daeb / niet-Daeb en de investeringsstrategie. Daarnaast heeft er een (telefonische) vergadering plaatsgevonden naar aanleiding van de samenwerkingsovereenkomst met Volksbelang.