9.6 Tot slot

9.6.1 Vooruitblik

Naast het toezien op de goede werking van de gewijzigde topstructuur en de betekenis hiervan voor de rvc zelf, staat 2017 in het teken van het actualiseren van ‘presteren naar vermogen’. En de wijze waarop daarmee inhoud wordt gegeven aan de investeringsstrategie waarmee Woonbedrijf haar vermogen op een duurzame wijze kan inzetten, ten dienste van de volkshuisvesting in de regio Eindhoven.

Ook de uitkomsten van de Aedes-benchmark krijgen de nodige aandacht als het gaat om de mogelijke verbeteringen die Woonbedrijf kan realiseren ten aanzien van het verhogen van de klanttevredenheid en het beheersen van de bedrijfskosten.

Speciale aandacht is er ook voor het risicomanagement en het informatievraagstuk. Dit in het licht van respectievelijk adequate performance-indicatoren en periodieke management- en sturingsinformatie, en de verdere digitalisering van de (online)dienstverlening en bedrijfsvoering.

9.6.2 Slotverklaring

Woonbedrijf heeft zich ook in 2016 geprofileerd als een maatschappelijke onderneming met oog voor de belangen van het brede spectrum van wonen, zorg en welzijn. De rvc heeft bijzondere waardering voor de bereikte resultaten en spreekt hiervoor haar grote erkentelijkheid en appreciatie uit in de richting van de directie en alle medewerkers van Woonbedrijf. De leden van de rvc delen de trots daaromtrent die onder de directie en medewerkers leeft.

9.6.3 Ondertekening

Eindhoven, 15 mei 2017

namens de Raad van Commissarissen,

De heer C.H.J. van der Luijt RA
Voorzitter