9.5 Verslag vanuit werkgeversrol

9.5.1 Invulling werkgeversrol voor directie

Goed werkgeverschap is een doorlopende taak. De rvc dient die taak zodanig uit te voeren dat de corporatie altijd over een goed bestuur beschikt, de bestuurder zijn of haar competenties volledig ten dienste van de corporatie kan inzetten, en de rvc zelf zijn toezichtrol volledig kan vervullen. Vanwege het vertrek van Marc Eggermont en de keuze van de rvc voor een eenhoofdig bestuur, stond 2016 voor een groot deel in het teken van de herijking van het besturingsmodel en de wijziging in de sturing van de organisatie die daaruit volgde.

Beoordelingskader en beoordeling
In 2016 voerde de remuneratiecommissie een drietal gesprekken met de bestuurder volgens de afgesproken performancecyclus.

In een gesprek zijn afspraken gemaakt over de te leveren prestaties in 2016. Dit op basis van focuspunten, aanvullend op het ‘going concern’, die primair de aandacht van de bestuurder vragen:

  • herijking van het besturingsmodel;
  • vertaling van de investeringsstrategie naar opgaven en projecten in de meerjarenbegroting;
  • verbeteren relatie en communicatie tussen bestuur, directie en rvc.

Tevens zijn er afspraken gemaakt over opleidingen die de bestuurder volgt in het kader van de permanente educatie.

In juni 2016 vond het evaluatiegesprek plaats. Hierbij is stilgestaan bij de informatievoorziening en communicatie naar de rvc. Ook zijn er wederzijdse gezichtspunten gedeeld en vervolgafspraken gemaakt. Bovendien is afgesproken dat er met ingang van 2017 wordt overgegaan naar een performancecyclus met twee gesprekken. Daarbij wordt het eindejaarsgesprek in tweeën gedeeld. In het eerste deel wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en wordt er een beoordeling opgemaakt. In het tweede deel wordt gekeken naar de toekomst en worden er afspraken gemaakt voor de voorliggende jaren.

Het beoordelingsgesprek vond plaats in december 2016. Daarin is vastgesteld dat 2016, na het vertrek van Marc Eggermont, als overgangsjaar en een jaar van transitie moet worden beschouwd. Bestaande routines werden losgelaten. De organisatie werd opnieuw ingericht, er kwamen nieuwe mensen en de processen werden onder de loep genomen. Dit is een geleidelijk proces, waardoor de focus van de bestuurder meer gericht was op transitie dan op inhoud. In dit gesprek heeft de remuneratiecommissie vastgesteld dat de overeengekomen prestatieafspraken in voldoende mate zijn gerealiseerd.

Beloningskader en beloning
Uitdrukkelijk uitgangspunt van de rvc is het wettelijk kader zoals is opgenomen in de Wet normering topinkomens (WNT) en daarmee samenhangende (uitvoerings)regelingen. Omdat dit wettelijk kader voortdurend in verandering is, heeft de rvc deze ontwikkelingen op de voet gevolgd. Daarnaast heeft Woonbedrijf extern advies ingewonnen over dit onderwerp. In 2016 zijn afspraken gemaakt met de bestuurder over de afbouwregeling die voortkomt uit de WNT en die vanaf 2017 geëffectueerd wordt.

Daarnaast heeft de remuneratiecommissie het gesprek gevoerd met Marc Eggermont over de afhandeling van zijn arbeidsovereenkomst. Dit is in goed overleg verlopen.

9.5.2 Organisatiecultuur en integriteit

Vanuit de door de rvc in 2010 gekozen integriteitsbenadering is een inschatting gemaakt van de integriteitsrisico’s door middel van de score ’Risico Integriteit en Bestuurscultuur‘. Door het invullen van deze risicomatrix worden de risico’s van de integriteit en van de bestuurscultuur zichtbaar. Daaruit komt naar voren dat de rvc-leden, elk vanuit hun eigen achtergrond, verschillende inschattingen maken van de risico’s ten aanzien van de integriteit. Die verscheidenheid wordt als positief ervaren, en geeft een goede gespreide aandacht vanuit de rvc. Daarmee wordt voorkomen dat er een eenzijdige inschatting van risico’s ontstaat. In 2016 is dit onderwerp met de voltallige rvc besproken. Er is afgesproken dat er aansluiting wordt gezocht bij het integriteitstraject dat voor directie, management en medewerkers van Woonbedrijf in 2017 zal starten.

Woonbedrijf heeft conform de governancecode 2015 gedragsregels voor integer handelen opgesteld. Ook is er een klokkenluidersregeling. Beide documenten zijn te raadplegen via de website van Woonbedrijf.