3.4 Afstoten vastgoed

3.4.1 Verkopen bestaand bezit

In 2018 zijn er 38 woningen en 5 garages verkocht aan particulieren. De gemiddelde opbrengst per verkochte wooneenheid (€309.000,-) ligt gemiddeld 66% hoger ten opzichte van de begroting (€186.000,-). Dit wordt met name veroorzaakt door verkoop van 6 dure woningen in Stratum en 5 zeer dure woningen in het Villapark. Tevens zijn kopers bereid meer te betalen in de huidige huizenmarkt dan de taxatiewaarde. Het gerealiseerde verkoopresultaat volgt uit een verkoopopbrengst van €11,9 miljoen, de verkoopkosten van €0,5 miljoen en een boekwaarde van €5,9 miljoen. Voor de woningen komt het positieve verkoopresultaat daarmee uit op €5,5 miljoen.

Naast de verkoop van woningen, zijn er 3 percelen in Schuttersbosch verkocht en geleverd (in de post onbebouwde grond). Tevens is er voor 6 percelen een koopovereenkomst getekend in 2018. De levering van deze percelen vindt plaats na afloop van de periode van maximaal 1 jaar waarin een ontbindende voorwaarde van kracht is. Gedurende deze periode van maximaal een jaar heeft de koper de tijd om een omgevingsvergunning te verkrijgen. Begroot was een verkoop van 17 kavels. Dat de begroting niet is gehaald komt voornamelijk omdat er terughoudend is omgegaan met de uitgifte van kavels om klachten over bouwoverlast te beperken. Het begrote netto resultaat voor deze 17 percelen was €2,5 miljoen positief. Gerealiseerd is een resultaat van €0,5 miljoen op de 3 verkochte percelen.

Tot slot is het voormalig bedrijfspand van de Bouwservice aan de Raedeckerstraat verkocht. Verkoopopbrengst €0,7 miljoen met een verkoopresultaat van €0,5 miljoen.

3.4.2 Complexgewijze verkoop

In 2018 heeft er geen complexwijze verkoop plaatsgevonden.

3.4.3 Sloop

Er zijn 48 woningen in Lijmbeek en 50 woningen in Tivoli gesloopt. Op de vrijgekomen locaties worden in totaal 105 nieuwe eenheden gerealiseerd. In Schuttersbosch is één woning gesloopt.

Naast genoemde woningen zijn de vrijetijdsaccommodatie aan de Koenraadlaan en het voormalig Grafisch Lyceum aan de Karel de Grotelaan gesloopt.