5.4 Onze medewerkers

Formatie
In 2018 werkten 403 vaste medewerkers en 28 inleners samen aan de realisatie van de doelstellingen van Woonbedrijf. Ten opzichte van 2017 is dat een daling van 7 vaste medewerkers en werden er 4 tijdelijke collega’s minder ingeleend. Vertaald naar fte gaat het om 373,5 fte (2017: 381,8 fte) aan vaste medewerkers en 16,7 fte aan inleners (2017: 18,9 fte). In 2018 stonden in totaal 34 vacatures open. Daarop kregen wij via eigen werving 1.552 reacties.

De beïnvloedbare bedrijfslasten van Woonbedrijf zijn ruim hoger dan corporaties met een vergelijkbare omvang van de onroerend goed portefeuille. In de beïnvloedbare bedrijfslasten zitten onder andere alle personeelslasten. Woonbedrijf heeft de ambitie om de beïnvloedbare bedrijfslasten meer in lijn te brengen met het gemiddelde van de vergelijkbare corporaties. Om die reden is besloten om vanaf 15 november 2018 vacatures die op deze datum bestonden of hierna zijn ontstaan, vooralsnog niet meer in te vullen.

Integriteit
In 2010 is het integriteitsbeleid opgesteld, met daarin aandacht voor bewustwording, bevorderen van een open cultuur, ontwikkelen van instrumentarium en vertalen integriteitsbeleid naar externe partijen waarmee we samenwerken. In de afgelopen jaren heeft integriteit aandacht gekregen door onder meer het geven van workshops (dilemmatrainingen), het opstellen en implementeren van de klokkenluidersregeling en het (jaarlijks) agenderen van het onderwerp integriteit en bestuurscultuur in de RvC-vergadering.

In 2017 is het initiatief genomen om voor alle medewerkers (inclusief leden directieteam) een verplichte integriteitsworkshop te organiseren, waarmee we het onderwerp onder de aandacht brengen en de bewustwording hierop vergroten. Alle medewerkers (behoudens de langdurig zieken) hebben de workshop gevolgd en daarbij de integriteitsverklaring ondertekend. Hiervoor is de integriteitscode geactualiseerd en aan de OR ter instemming voorgelegd. Tevens is er een vertrouwenspersoon integriteit en ongewenste omgangsvormen aangesteld.

In 2018 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden voor een vervolg op de workshops waarbij het thema “bewustwording” centraal staat. De uitrol hiervan zal in 2019 plaatsvinden.

Klokkenluidersregeling
In 2018 zijn er geen meldingen geweest in het kader van de klokkenluidersregeling. In de eerder beschreven integriteitsworkshops is aandacht gegeven aan de klokkenluidersregeling en de wijze waarop medewerkers hier gebruik van kunnen maken.

Duurzame inzetbaarheid
Veel aandacht gaat uit naar de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Onder het motto ‘een leven lang leren’, geven we aandacht voor individuele opleidingen en trainingen, teamtrainingen en algemene opleidingen en workshops. In 2018 is hieraan € 0,6 miljoen uitgegeven. Een brede inzetbaarheid van onze medewerkers draagt bij aan beweging in de organisatie en daarmee aan de flexibiliteit van Woonbedrijf.

In 2018 zijn wij erin geslaagd om een goede invulling te geven aan de inhoud van opleiding en training, het aanbod hiervoor alsmede de externe partijen die hiervoor worden ingehuurd. Ook zijn wij kritischer op het deelnemen door de medewerkers aan de diverse modules door meer aandacht te besteden aan de noodzaak, de motivatie, de leerdoelen en de toevoeging op de kwalitatieve output voor zowel de medewerkers als de organisatie. Aan de uitgangspunten van het Woonbedrijf dat onze medewerkers de mogelijkheid krijgen zich continue te ontwikkelen bleef hiermee onvoorwaardelijk van toepassing. Het huidige opleidings- en trainingsbeleid is er vooral op gericht op enerzijds in te spelen op de kwaliteitsbehoeften van Woonbedrijf en anderzijds op de persoonlijke ontwikkelwensen van onze medewerkers. Het individuele loopbaanbudget en andere mogelijkheden die de persoonlijke ontwikkeling perspectief bieden, kregen dit kalenderjaar de volle aandacht. Medewerkers van Woonbedrijf blijven door deze investeringen niet alleen optimaal inzetbaar binnen hun eigen werk c.q. afdeling, maar ook flexibel om voor andere werkzaamheden ingezet te kunnen worden.

Protocol ‘Agressie en andere ongewenste omgangsvormen’
In 2018 is het aantal meldingen van ongewenst gedrag richting medewerkers van Woonbedrijf iets gedaald. In totaal zijn er 17 meldingen vastgelegd van ernstig ongewenst gedrag richting onze medewerkers. Deze meldingen kunnen komen van bewoners, maar ook van woningzoekenden. Ook kan er sprake zijn van bedreigingen die zich richten op de hele organisatie zoals een bommelding. In 2018 was er sprake van bedreigingen (9), belediging (6) en mishandeling (2).  Incidenten worden vastgelegd in het personeelsdossier van medewerkers, in diverse gevallen is aangifte gedaan of is op andere wijze passende actie genomen richting de dader en uiteraard is er sprake van nazorg voor de betreffende medewerkers. Wij merken dat bedreigende situaties niet alleen een hevige impact kunnen hebben op het werk van medewerkers, maar ook op de persoonlijke levenssfeer. Het management heeft in 2018 door middel van intervisiesessies enkele bedreigingssituaties samen doorgesproken om van elkaar te leren en scherp te blijven op de eenduidige aanpak van ongewenst gedrag richting onze medewerkers.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim heeft het afgelopen jaar een ongewenste ontwikkeling doorgemaakt. Het totale verzuim liep op van 5,29% in 2017 tot 5,62% in 2018.

Ziekteverzuim

Soort 2018 Norm Woonbedrijf 2018 cumulatief 2017 cumulatief
Kort 0,98% 0,85%
Middellang 0,68% 0,58%
Lang 3,96% 3,86%
Totaal 4,7% 5,62% 5,29%

Het ziekteverzuim binnen Woonbedrijf blijft hoog ten opzichte van de gestelde norm. Het kort verzuim is fors gestegen evenals het middellang verzuim ook al is dit in iets mindere mate. Het lang verzuim is ook hoog al daalde dit in de laatste vier maanden van 2018. Met name het lang verzuim wordt veroorzaakt door niet beïnvloedbare fysieke en psychische oorzaken.

Verzuim blijft de volle aandacht vragen en zeker voor de afdelingen die in negatieve zin afwijken. Voor de Bouwservice bijvoorbeeld is in oktober een traject opgestart met ondersteuning van een externe partij om het verzuim structureel te verlagen. De gedegen aanpak hiervoor zal zeker in 2019 de eerste resultaten laten zien.

Verzuimfrequentie
De verzuimfrequentie ligt met 1,26 boven onze norm van 1,1. Het afgelopen jaar is de verzuimfrequentie gestegen. 70% van de medewerkers, de grootste groep, heeft zich (minimaal) één keer ziekgemeld in 2018.

Medewerkers Betrokkenheid Onderzoek
In 2018 is er ook weer een medewerkers betrokkenheid onderzoek geweest in navolging van 2010 en 2014. Het totaalbeeld van de rapportage 2018 is dat onze medewerkers tevreden zijn. De resultaten zijn in deze rapportage vergeleken met 2014. Dit jaar heeft 68% van onze medewerkers de vragenlijst ingevuld. Een zeer hoge score ondanks dat de respons lager was dan in 2014 (84%) Bovendien is deze goed verspreid over alle onderdelen van Woonberdrijf. Van onze medewerkers is 88% (2014: 95%) tevreden en is 85% (2014: 90%) betrokken en bevlogen. Bovengemiddeld positief is men over verantwoordelijkheid namelijk 87% (2014: 92%), kwaliteit direct leidinggevenden 79% (2014: 79%) en vertrouwen 76% (2014: 84%). Minder positief zijn de medewerkers over o.a. de informatievoorziening 59% (2014: 69%), bevestiging en waardering 58% (2014: 71%), kernwaarden 57 % (2014: 74%) en arbeidsomstandigheden 45% (2014: 50%).

Dit keer zijn er meer rapportages gemaakt. Niet alleen voor de vergelijking van de diverse onderdelen maar ook per leidinggevenden. Binnen alle afdelingen is de eigen rapportage besproken en een overzicht gemaakt van de conclusies en de hieruit noodzakelijke activiteiten alsmede een tijdsplanning wanneer deze zijn afgerond. Het vervolg hierop is dat dit overzicht regelmatig bij reguliere werkbesprekingen op de agenda komt tot alles naar tevredenheid is afgerond.