Innovatieve samenwerking tussen gemeente Eindhoven en Woonbedrijf
Woningcorporatie Woonbedrijf en gemeente Eindhoven willen op vooruitstrevende wijze omgaan met wet- en regelgeving in de bouw door vergunningprocedures te vereenvoudigen en eisen te versoepelen. Ingrid de Boer, algemeen directeur Woonbedrijf en Yasin Torunoglu, wethouder Wonen, Wijken en Burgerparticipatie, tekenden op maandag 12 oktober een samenwerkingsovereenkomst.

Deze plannen liggen geheel in lijn met de koers die al in de vorige collegeperiode is ingezet om de regeldruk in de stad te verminderen en meer maatwerk en samenwerking mogelijk te maken. Woonbedrijf en gemeente gaan de komende periode met deze vernieuwende werkwijze aan de slag om te ondervinden, leren en experimenteren.

Flinke stappen gezet
De gemeente zet zich al geruime tijd in om de regeldruk in de stad te verminderen en streeft, zoals ook in het coalitieakkoord staat, naar de kortste procedures van Nederland. Eindhoven heeft de afgelopen jaren op het gebied van bouwen en wonen al verschillende stappen gezet:

  • Er zijn flitsvergunningen in het leven geroepen voor bepaalde aanvragen;
  • Een aantal vergunningen is afgeschaft;
  • Er was een proef met een gecertificeerde technische bouwtoets waarbij private partijen zorgden voor kwaliteitsborging;
  • Er ligt er een raadsvoorstel klaar om het welstandsbeleid anders in te gaan vullen.

Loslaten en vertrouwen
“Deze overeenkomst met Woonbedrijf is een volgende stap, waarbij we echt op zijn Eindhovens kiezen voor de weg van innovatie. We durven te gaan voor een intensivering van onze samenwerking, waarbij ook meer loslaten en vertrouwen hoort,” aldus wethouder Yasin Torunoglu.

“De overeenkomst biedt de ruimte voor een cultuuromslag die aansluit op de toekomstige Omgevingswet, waarin gesproken wordt van een ‘participatieve aanpak’. Als deze samenwerking goed uitpakt, kan deze wat ons betreft dan ook breder worden uitgerold naar andere partners in de stad.”

Onnodige toetsing
Woonbedrijf realiseert ook de komende jaren nog veel renovatie- en nieuwbouwprojecten, waarvoor bestemmingswijzigingen of omgevingsvergunningen nodig zijn. De toetsing van aanvragen hiervoor, in de vorm zoals dat nu gebeurt, ervaart Woonbedrijf in de meeste gevallen als onnodig. Zij voert immers een strikte regie over de kwaliteit van de projecten en zorgt voor goede bouwpartners, overleg met bewoners en omwonenden. Bovendien voert Woonbedrijf zelf ook een kwaliteitscontrole uit.

Met deze overeenkomst is een vaste aanpak afgesproken en kunnen al vroeg in het project de uitgangspunten voor bestemmingsplanwijziging, omgevingsvergunning en kwaliteitsborging worden besproken en vastgelegd. Daarna kunnen individuele projecten met een melding en een pro-formavergunning veel soepeler verlopen en de gemeentelijke bouwplantoets kan achterwege blijven.

 

Gerelateerd